Astým ve tüberküloz hastalarýnýn sosyodemografik özelliklerinin, depresyon ve anksiyete düzeylerinin karþýlaþtýrýlmasý

Yazýþma Adresi, Yrd Doç, Akpýnar Abdullah, Demirel Süleyman, Týp Üniversitesi, Psikiyatri Fakültesi, Kampüsü Doðu, Türkiye Isparta, Abdullah Akpýnar, Servet Kayhan, Demirel Süleyman, Týp Üniversitesi (+6 others)
2013 unpublished
Özet Amaç: Bu çalýþmada göðüs hastalýklarý hastanesinde yatýþý olan astým ve tüberküloz hastalarýnýn sosyodemografik özelliklerini, depresyon ve anksiyete düzeylerini saptamak amaçlanmýþtýr. Yöntem: Bu çalýþmada ardýþýk 33 astým ve 33 tüberküloz hastasý sosyodemografik özellikleri, beck depresyon ölçeði ve durumluluk süreklilik anksiyete envanteri ile deðerlendirilmiþtir. Bulgular: Astým grubunun yaþ ortalamasý 65± 9 yýl ve tüberküloz grubunun 41± 15 yýldý (p: 0.001). Astým grubunun tamamý evli
more » ... olup, tüberküloz grubunun % 60'ýnýn evli olduðunu bulundu (p: 0.001). Depresyon astým hastalarýnda % 27 ve tüberküloz hastalarýnda % 15 oranýnda saptandý. (p: 0.2). Beck depresyon toplam puanlarý; astým hastalarýnda 16± 7 ve tüberküloz hastalarýnda 13± 9 idi (p: 0.2). Astým hastalarýnda durumluluk ve sürekli anksiyete þiddeti 39± 8, 43± 7 (p:0.3) ve tüberküloz hastalarýnda 36± 9, 43± 10 olarak saptandý (p: 0.9). Beck depresyon puanlarý ile Durumluluk Anksiyete (r: 0.47, p: 0.001) ve Sürekli Anksiyete Puanlarý (r: 0.64, p:0.001) arasýnda anlamlý düzeyde baðlantý (korelasyon) saptandý. Durumluluk anksiyete ve sürekli anksiyete puanlarý arasýnda da anlamlý düzeyde baðlantý (korelasyon) mevcuttu (r: 0.56, p: 0.001). Sonuç: Yataklý ünitedeki astým hastalarýnýn yaþlarý anlamlý yüksek, ekonomik durumlarý düþüktü. Tüberküloz grubunun medeni durumunun bekar olmasý ise anlamlý yüksekti. Astým ve tüberkülozda depresyon ve anksiyete düzeyleri benzerdi. Depresyon düzeyleri ile þimdiki ve sürekli kaygý durumlarý birbirleri ile baðlantýlý bulundu. Abstract Comparison of the sociodemografic features, depression and anxiety levels in patients with asthma and tuberculosis Aim: In the present study we aimed to compare sociodemografic features, levels of anxiety and depression among inpatients with asthma and tuberculosis in a chest disease hospital. Methods: Thirty three asthma and thirty three tuberculosis patients were assessed by the Spielberger state-trait anxiety scale, the Beck Depression Inventory and the sociodemografic features. Results: The mean ages of asthma and tuberculosis patients were 65± 9 and 41± 15 years old, respectively (p: 0.001). All patients were married in asthma group and 60 % of patients were married in tuberculosis group (p: 0.001). Depression were founded in 27 % of asthma patients and 15 % tuberculosis patients. (p: 0.2). Beck Depression total scores were 16± 7 in asthma and 13± 9 in tuberculosis patients (p: 0.2). States and Trait anxiety scores were 39± 8, 43± 7 in patients with asthma (p:0.3) and 36± 9, 43± 10 in patients with tuberculosis (p: 0.9). Significant correlations were founded with beck depression scores and states (r: 0.47, p: 0.001) and trait (r: 0.64, p: 0.001) anxiety inventory scores. Also significant correlations were founded with states and trait anxiety inventory scores. Conclusion: Patients with asthma were significantly older age and lower economic status than tuberculosis patients. Patients with single were significantly higher in tuberculosis. Depression and anxiety levels were similar and depression levels were correlated with states and trait anxiety levels in asthma and tuberculosis.
fatcat:3m7oao2cwne3nl4b2fbxj2bkdu