The Use of Fair Value in the Valuation of Fixed Assets in the Regulations of IAS 16 and IFRS 13
Wykorzystanie wartości godziwej w wycenie środków trwałych w regulacjach MSR nr 16 oraz MSS F nr 13

Aneta Wszelaki
2016 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia  
streszczenie: Cel -Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania wartości godziwej w wycenie środków trwałych, zaprezentowanie zasad i problemów dotyczących ujmowania i wyceny środków trwałych w zakresie regulacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości -MSR nr 16 oraz MSSF nr 13, uświadomienie znaczenia różnic, jakie występują pomiędzy zapi sami krajowymi i międzynarodowymi w tym względzie. Problematyka wyceny środków trwałych nabiera znaczenia, gdyż coraz więcej firm działających
more » ... firm działających na polskim rynku, jest zobligowanych do ujmowania zdarzeń gospodar czych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, czy to z uwagi na przepi sy prawa, czy ze względu na powiązania kapitałowe z firmami zagranicznymi. Metodologia badania -W artykule wykorzystano literaturę krajową z tego zakresu oraz akty prawne. Wykorzystano metodę analizy. Wynik -Artykuł jest próbą wykazania, że wartość godziwa jest obecnie niezwykle ważnym parametrem wyceny. Jest miarą wykorzystywaną w zakresie wyceny składników majątkowych przy ich początkowym ujęciu, jak i na dzień bilansowy. Wartość godziwa jest również wykorzystywana w wycenie środków trwałych na gruncie MSR nr 16. Poznanie zasad i technik wyceny według wartości godziwej jest zatem priorytetem dla jednostek stosujących regulacje Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Oryginalność/wartość -Wskazanie w artykule zakresu wykorzystania wartości godziwej w wycenie środków trwałych oraz występujących różnic w tym zakresie w kontekście regulacji prawnych krajowych i międzynarodowych rachunkowości. słowa kluczowe: środki trwałe, wartość godziwa, wycena bilansowa, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości wprowadzenie Wartość godziwa to współczesna miara wyceny składników bilansowych, szeroko wykorzystywana, w tym również w zakresie wyceny środków trwałych. Środki trwałe stanowią jeden z podstawowych składników majątku przedsiębiorstwa, a im większy udział stanowią w aktywach przedsiębiorstwa, tym waż niejsza z punktu widzenia rachunkowości, staje się ich prawidłowa wycena. Kluczową rolę odgrywa przede wszystkim wycena środków trwałych na dzień bilansowy, gdyż ma wpływ na jakość, wiarygodność i rzetelność sprawozdania finansowego jednostki. Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania wartości Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 4/2016 (82/1)
doi:10.18276/frfu.2016.4.82/1-45 fatcat:p2bam7zfljgyzanoy2tct5c2sq