Photopolymerization of multifunctional monomer initiated with redox system dye-sulfur compounds
Fotopolimeryzacja monomeru wielofunkcyjnego inicjowana za pomoca ukladu redoks barwnik-zwiazki siarki

MAREK PIETRZAK, AGNIESZKA GLUSZAK, ANDRZEJ WRZYSZCZYNSKI
2007 Polimery  
Radical photopolymerization of 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol triacrylate (TMPTA), photoinduced with redox system: electron donor-acceptor has been presented. Xanthene dye i.e. 5,7-diiodo-3-pentoxy-6-fluorenone (DIPF) was used as acceptor. Electron donor in the system investigated was benzenesulfinic or (phenylthio)acetic acid tetrabutylammonium salt (BSAAS or PTAAAS). Calculated from Rehm-Weller negative value of the free energy of activation of the photoinduced electron transfer
more » ... lectron transfer (∆G el ) suggests that transfer of the electron from BSAAS to DIPF is possible and that obtained in this proces sulfonyl radicals or products of disproportionation reactions of the ones are the photoinitiating radicals. There is no correlation between the rate of the photopolymerization (R p ) of TMPTA and square root of BSAAS as on electron donor concentration. R p is approximatelly proportional to the square root of absorbed light intensity (Ia), however some deviation from the fit at low intensity is observed. FOTOPOLIMERYZACJA MONOMERU WIELOFUNKCYJNEGO INICJOWANA ZA POMOC¥ UK£ADU REDOKS BARWNIK-ZWI¥ZKI SIARKI Streszczenie -Przedstawiono polimeryzacjê triakrylanu 2-etylo-2-(hydroksymetylo-1,3-propanodiolu) fotoinicjowan¹ za pomoc¹ uk³adu redoks: donor-akceptor elektronów. Jako akceptor zastosowano barwnik ksantenowy: 5,7-dijodo-3-pentoksy-6-fluorenon (DIPF). Donorem elektronów by³a sól tetrabutyloamoniowa kwasu benzenosulfinowego lub fenylotiooctowego (BSAAS lub PTAAAS). Obliczona na podstawie równania Rehma-Wellera wartooeae potencja³u termodynamicznego (∆G el ) w przypadku BSAAS by³a liczb¹ ujemn¹, co wskazuje, ¿e mo¿liwe jest przeniesienie elektronu z cz¹steczki donora (BSAAS) na cz¹steczkê akceptora (DIPF). Otrzymane w tym procesie rodniki sulfonylowe (b¹dŸ produkty reakcji tych rodników) mog¹ inicjowaae fotopolimeryzacjê monomeru. Stwierdzono, ¿e nie ma zale¿nooeci pomiêdzy szybkooeci¹ polimeryzacji (R p ) a pierwiastkiem kwadratowym ze stê¿enia BSAAS u¿ytego jako donor elektronów (rys. 4). Szybkooeae polimeryzacji jest natomiast proporcjonalna do pierwiastka kwadratowego z zaabsorbowanego promieniowania, chocia¿ przy ma³ym jego natê¿eniu zaobserwowano odchylenia od tej zale¿nooeci (rys. 5). S³owa kluczowe: fotopolimeryzacja, triakrylan 2-etylo-2-(hydroksymetylo-1,3-propanodiol, fotoinicjatory, redox, barwniki ksantenowe.
doi:10.14314/polimery.2007.768 fatcat:mkmiyi3fjrdqlf6y46gapr7xom