Pregnancy Outcome of Laparoscopic Tubal Reversal: A Retrospective Study
Laparoskopik Tubal Re-anastomoz Yapılan Hastaların Gebelik Sonuçlarının Retrospektif Analizi

Bekir KAHVECİ
2018 Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Dergisi  
A AB BS S T TR RA AC CT T O Ob bj je ec ct ti iv ve e: : Tubal sterilization is one of the most common contraceptive methods but in a small group of women, post-sterilization regret occurs. This study aimed to evaluate the reproductive outcome after laparoscopic tubal reanastomosis for sterilization regret. M Ma at te er ri ia al ls s a an nd d M Me et th ho od ds s: : We retrospectively evaluated with ethical approval 32 patients' file with bilateral tubal ligation who were referred for
more » ... referred for laparoscopic tubal reanastomosis from september 2016 to may 2018 in Health Sciences University Gazi Yasargil Research and Training Hospital. End to end tubal anastomosis was performed by single-layer and using 4-stitch closure technique. The primary outcome was overall pregnancy, others were intrauterine pregnancy, ongoing pregnancy, ectopic pregnancy and interval from surgery to pregnancy. R Re es su ul lt ts s: : A new spouse (9.4%), loss of a child (15.6%), desire of another child (71.9%), child with different sex (31.3%) and post-tubal ligation syndrome (12.5%) were the reasons for tubal reversal. The mean age of the patients was 35.6±4.7 years (range 24-46). Age was significant between pregnant (33.1±4.4) and non-pregnant (36.6±4.5) patients (p=0.06). The mean interval between sterilization and reversal was 5.4±2.3 years (range 1-10 years). The mean duration of operation was 112.1±34.9 minutes. In results of reanastomosis; 13(40.625%) patients unilateral, 19(59.375%) patients bilateral reversal procedure were performed. After reanastomosis, overall pregnancy frequency 9(28.1%) was given. In calculation of overall pregnancy; intrauterine 8(25%), ectopic 1(3.1%) and ongoing 1(3.1%) values take into account. The mean interval from surgery to pregnancy was 14.6 months (range, 3-24 months). C Co on nc cl lu us si io on n: : Laparoscopic tubal reversal is an important alternative to IVF and has the advantages of fewer complications, less postoperative discomfort, a smaller incisional scar, a shorter recovery time, and earlier resumption of normal activities compared with laparotomy. In our study, the rate of all pregnancies was 28.1% and the mean age of the pregnant group was 33.1 while the mean age was 36.6 in the non-pregnant group. In sterilized women who suffer regret, laparoscopic tubal reanastomosis is an effective treatment, especially in younger women. K Ke ey y W Wo or rd ds s: : Laparoscopy; tubal reanastomosis; refertilization Ö ÖZ ZE ET T A Am ma aç ç: : Tubal sterilizasyon en sık kullanılan kontraseptif yöntemlerden biridir, ancak küçük bir grup kadında, sterilizasyon sonrası pişmanlık oluşur. Bu çalışmada, sterilizasyon pişmanlığı duyan kadınlarda laparoskopik tubal re-anastomoz sonrası üreme sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık. G Ge er re eç ç v ve e Y Yö ön nt te em ml le er r: : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yasargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde eylül 2016'dan Mayıs 2018'e kadar laparoskopik tubal re-anastomoz için başvuran bilateral tubal ligasyonu olan 32 hastanın dosyası, etik onay alınarak retrospektif olarak değerlendirildi. Tubal re-anastomoz, uç uca tek tabaka ve 4-dikiş kapatma tekniği kullanılarak gerçekleştirildi. Birincil sonuç gebeliklerin hepsi, diğer sonuçlar intrauterin gebelik, devam eden gebelik, ektopik gebelik ve ameliyattan hamileliğe kadar geçen süredir. B Bu ul lg gu ul la ar r: : Yeni bir eş (%9,4), çocuk kaybı (%15,6), başka bir çocuk isteği (%71,9), farklı cinsiyette çocuk istemi (%31,3) ve post-tubal ligasyon sendromu (%12,5), tubal re-anastomoz nedenleridir. Hastaların yaş ortalaması 35,6±4,7 yıldır (24-46 yaş). Hamileler (33,1±4,4) ve gebe olmayan (36,6±4,5) hastalar arasında yaş farkı anlamlı bulunmuştur (p=0,06). Sterilizasyon ve re-anastomoz arasındaki ortalama süre 5.4±2,3 yıldır (1-10 yıl). Operasyon süresi ortalama 112,1±34,9 dakikadır. Re-anastomoz sonuçları; 13(40,625%) hastaya tek taraflı, 19(59,375%) hastaya bilateral re-anastomoz işlem uygulandı. Re-anastomoz sonrası tüm gebeliklerin sayısı 9 (%28,1) olarak verildi. Bu gebelikler; intrauterin 8 (%25), ektopik 1 (%3,1) ve devam eden gebelik 1 (%3,1) şeklindedir. Ameliyattan gebeliğe kadar geçen ortalama süre 14,6 aydır (3-24 ay). S So on nu uç ç: : Laparoskopik tubal reanastomoz, IVF için önemli bir alternatiftir ve laparotomi ile karşılaştırıldığında daha az komplikasyon, daha az postoperatif rahatsızlık, daha küçük bir insizyonel skar, daha kısa iyileşme süresi ve normal aktivitelerin daha erken başlaması gibi avantajlara sahiptir. Çalışmamızda tüm gebeliklerin oranı %28.1 olup gebe kalan grubun yaş ortalaması 33,1'e karşılk gebe kalamayan grubun yaş ortalması 36,6 olarak bulduk. Pişmanlığa uğramış bu hastalarda laparoskopik tubal re-anastomoz, özellikle genç kadınlarda etkili bir tedavidir. A An na ah h t ta ar r K Ke e l li i m me e l le er r: : Laparoskopi; tubal re-anastomoz; refertilizasyon T TJ JR RM MS S 2 20 01 18 8; ;2 2( (2 2) ): :5 54 4--9 9 Ge liş Ta ri hi/Re ce i ved: 29.06.2018 Ka bul Ta ri hi/Ac cep ted: 18/09/2018 Ya zış ma Ad re si/Cor res pon den ce: Bekir KAHVECİ
doi:10.24074/tjrms.2018-61993 fatcat:3ixcnc2rpvavtepxk5o4ahbbey