Clinical utility of tumor markers

Svetlana Ignjatovic
2006 Jugoslovenska medicinska biohemija  
Uvod Tumorski markeri su supstance koje produkuju tumorske }elije ili druge }elije u organizmu kao odgovor na karcinom ili na izvesna benigna (nekancerozna) stanja. Ove supstance mogu da budu prisutne u krvi, urinu, tumorskom tkivu ili u drugim tkivima. Raz-li~iti tumorski markeri su prisutni u razli~itim tipovima karcinoma i nivoi istog tumorskog markera mogu da budu promenjeni u vi{e nego u jednom tipu karcinoma. Tako|e, nivoi tumorskog markera nisu promenjeni kod svih osoba sa karcinomom,
more » ... a sa karcinomom, posebno u ranom stadijumu. Nivoi nekih tumorskih markera mogu da budu promenjeni kod pacijenata sa nekanceroznim stanjima. Do danas je otkriveno na desetine supstanci koje pokazuju abnormalnu ekspresiju ukoliko su prisutni neki tipovi karcinoma. Neke od ovih supstanci su tako|e na|ene u drugim stanjima i bo-lestima. Do sada nisu prona|eni markeri za svaki tip karcinoma. Kod nekih osoba postoji ve}a mogu}nost da do|e do razvoja izvesnih tipova karcinoma zbog promene ozna~ene kao mutacija ili alteracija (izmena) u specifi~nim genima. Prisustvo ovakve promene je ozna~eno kao marker rizika. Odre|ivanje markera rizika mo'e da pomogne u proceni verovatno}e razvoja izvesnog karcinoma. Markeri rizika ukazuju na ve}u mogu}nost pojave karcinoma, dok tumorski markeri ukazuju na prisustvo karcinoma (1). Tumorski markeri se koriste za »skrining«, diferencijalnu dijagnozu, prognozu i pra}enje klini~kog toka izvesnih tipova karcinoma. Mada povi{en nivo tumorskog markera mo'e da uka'e na karcinom, ovaj podatak obi~no sam po sebi nije dovoljan za dijagnozu karcinoma. Iz ovih razloga odre|ivanje tumorskih markera se obi~no kombinuje sa drugim postupcima, kao {to je biopsija, kao bi se karcinom dijagnostikovao. Odre|ivanje nivoa timorskog markera pre tretmana mo'e da bude korisno za planiranje odgovara-ju}e terapije. Kod nekih tipova karcinoma, nivoi tu- KLINI^KA KORISNOST TUMORSKIH MARKERA Svetlana Ignjatovi} Institut za medicinsku biohemiju, Klini~ki centar Srbije i Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija i Crna Gora Kratak sadr'aj: Kao svi dijagnosti~ki testovi, tumorski markeri su surogat indikatori koji klini~ki mogu da se upotrebe za pove}anje ili smanjenje sumnje lekara o tome da se neki va'an doga|aj u budu}nosti mo'e da dogode ili ne dogode, kao i/ili da }e se specifi~nim tretmanom smanjiti rizik. Da bi se odredila klini~ka korisnost tumorskih markera neophodno je da rezultati njihovog odre|ivanja precizno odgovaraju situaciji rizika, »skrininga«, dijagnoze, prognoze, predvi|anja i pra}enja klini~kog toka. Za rutinsku klini~ku praksu preporu~uju se oni tumorski markeri koji mogu da pomognu pri dono{enju pouzdanih klini~kih odluka koje }e rezultirati u pobolj{anju u jednom od etiri klini~ka ishoda: obuhvatno pre'ivljavanje, pre'ivljavanje bez bolesti, kvalitet 'ivota ili ko{tanje le~enja. Uvo|enje tumorskih markera u rutinsku klini~ku praksu je lo{e kontrolisano uz primenu nekoliko kriterijuma ili vodi~a za njihovo kori{}enje. Suprotno ~injenici da postoje objektivni kriterijumi za evaluaciju terapeutskih agenasa, samo nekoliko vodi~a za primenu tumorskih markera je postalo standard. Dr. Daniel Hayes sa »Ann Arbor« Univerziteta u Mi~igenu, SAD i saradnici su preporu~ili uspostavljanje sli~nih kriterijuma u evaluaciji tumorskih markera i standardizaciju njihove klini~ke korisnosti. Preporu~eni sistem zasnovan na dokazima je nazvan Tumor Marker Utility Grading System ili TMUGS. Prihvatanje tumorskih markera u klini~koj praksi zahteva temeljan i smisleni dizajn studije tako da rezultati budu zna~ajni u klini~koj situaciji. Klju~ne re~i: tumorski markeri, klini~ka korisnost, prognosti~ki markeri, prediktivni markeri Adresa autora:
doi:10.2298/jmb0602119i fatcat:agqz5vqwkndt5ddciuetgvyhxa