Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XVI (2016) FolIA 213 Grzegorz Nycz Wyzwania polityki budowania państw (state-building)… w doświadczeniach USA i UE. Przykład iracki Spojrzenia teoretyczne na problem budowania państwa i budowy narodu

Uniwersytet Pedagogiczny, Im Komisji, Edukacji Narodowej, Krakowie, Gabriel Almond, G Bingham Powell
unpublished
wyróżnili cztery typy wyzwań dla systemów politycznych (system-development): 1) Penetracji i integracji, czyli budowania państwa (state building), 2) Lojalności i zaangażowania, czyli budowania narodu (nation building), 3) Partycypacji, 4) Dystrybucji (Almond, Powell 1966: 35). W ujęciu tych uczonych problem budowania państwa może powstać na skutek:-groźby dla przetrwania systemu politycznego ze strony środowiska międzynarodowego,-zagrożenia dla systemu politycznego ze strony społeczeństwa i
more » ... społeczeństwa i tworzenia przez nie presji rewolucyjnej,-postawienia przez elitę polityczną celów takich jak rozszerzenie narodowego ekspansjonizmu lub ekstrawagancji o charakterze dworskim (Almond, Powell 1966: 35). Jak zaobserwowali Gabriel Almond i G. Bingham Powell, realizacja zadań po-litycznych państwa określana mianem jego budowy występuje wówczas, gdy elity sfery politycznej tworzą nowe struktury państwowe oraz organizacje, których ce-lem jest uregulowanie zachowań społecznych oraz uzyskanie większego napływu zasobów poprzez wnikanie w głąb społeczeństwa, czyli jego "penetrowanie" siłami administracji państwowej, "biurokracji" umożliwiającej powstanie postaw posłu-szeństwa i zgodności z oczekiwaniami przywództwa politycznego (Almond, Powell 1966: 35-36). Budowanie narodu natomiast-w definicji tych uczonych-"pod-kreśla kulturowe aspekty rozwoju politycznego"-i można je opisywać jako pro-ces przekazywania przez ludzi swojej lojalności i zaangażowania z małych plemion i wiosek do większego systemu politycznego (Almond, Powell 1966: 36). Larry Diamond, Juan J. Linz i Seymour Martin Lipset przypomnieli o możliwych (obserwowalnych) zależnościach pomiędzy rozwojem społeczno-gospodarczym a przekonaniami politycznymi, w nawiązaniu do artykułu S.M. Lipseta z 1959 roku opisującego tezę o pozytywnej korelacji poziomu rozwoju ekonomicznego i możli-wości powstania stabilnej demokracji zauważając (po trzydziestu pięciu latach), że
fatcat:5xua2b2cdvg6tk3ilibph36qai