ỨNG XỬ XÃ HỘI CỦA NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Chiện Nguyễn Đức, Hiếu Trần Trung
2021 SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY  
Đời sống nông dân Việt Nam có nhiều thay đổi về vật chất và tinh thần sau gần ba mươi năm thực hiện đường lối đổi mới kinh tế. Riêng nông dân đồng bằng sông Hồng trong Công cuộc Đổi mới. Hơn nữa, sự tương tác giữa các cá nhân, nhóm và cộng đồng dựa trên những khuôn mẫu xã hội này đã giúp người nông dân cải thiện đời sống hoặc kìm hãm họ trong quá trình phát triển ngày nay. Bài báo này bước đầu xác định và lý giải các mô hình xã hội, chỉ ra những rào cản đối với quá trình hiện đại hóa và phát
more » ... ển nông thôn ở Việt Nam, từ đó đóng góp một số bằng chứng làm sáng tỏ những tranh luận chưa có hồi kết về bản chất của người nông dân Việt Nam đã dấy lên cách đây gần nửa thế kỷ.
doi:10.51453/2354-1431/2020/428 fatcat:wlepr6vifjat3fuwwb7vzc75ma