Spetsialiseeritud neurointensiivravi üksuste loomine, kus on tagatud ööpäevaringne in-Ajukahjustusega patsiendi intensiivravi põhimõtted ÜLEVAADE

Anneli Ellervee, Veronika Reinhard
unpublished
Spetsialiseeritud neurointensiivravi osakondade loomine, kus on tagatud ööpäevaringne intensivisti ja õendus-personali valve, on oluliselt paranda-nud raske ajukahjustusega haigete ravi tulemusi. Nüüdisajal ravitakse spet-sialiseeritud osakondades raske aju-traumaga, ajuveresoonte patoloogiaga, närvisüsteemi põletikuliste haigustega, epileptilise staatusega ja närvi-lihas-haigustega kaasneva hingamispuudu-likkusega haigeid. Ajukahjustuse lõplik ulatus ei ole määratud vaid kahjustuse
more » ... iga, sellele kaasuvate organismi patofüsioloogiliste ja ainevahetuslike muutuste ahel süvendab omakorda neu-ronite kahjustust. Lisaks ajukahjustuse põhjuslikule ravile (intrakraniaalsete verevalumite, ajukasvaja eemaldami-ne, põletikuvastane ravi, aju veresoonte aneurüsmide sulgemine jms) võimal-dab nüüdisaegne intensiivravi enneta-da, õigel ajal avastada ja korrigeerida sekundaarsele ajukahjustusele viivaid patoloogilisi mehhanisme. Kasutusel on pidev aju seisundi mo-nitooring (neuroloogilise staatuse hin-damine, intrakraniaalse rõhu määra-mine, aju veresoonte doplerograafi a, EEG, vajaduse korral korduv aju vi-sualiseerimismeetodite rakendamine). Peale selle jälgitakse ja kontrollitakse pidevalt ventilatsiooninäitajaid, vere oksügenisatsiooni, hemodünaamikat, vere happe-leelistasakaalu, elektrolüü-tide ja glükoosi, vee ainevahetuse näi-tajaid ning kehatemperatuuri. Ravitu-lemuste parandamiseks on oluline, et adekvaatne kopsude ventilatsioon ning gaasivahetus, samuti stabiilne hemo-dünaamika oleks tagatud igas raske aju-kahjustusega haige ravietapis, alustades juba haige haiglaeelse käsitlusega. Neurointensiivravi kui eriala väljakujunemi-se tingis 20. sajandi keskel Euroopas levinud poliomüeliidiepideemia. Siis organiseeriti spetsiaalsed palatid hingamispuudulikkuse-ga haigete pikaaegseks kopsude kunstlikuks ventilatsiooniks koos heatasemelise põetu-sega. Algselt neuroloogide ja pulmonoloo-gide kureeritud palatid panid aluse neuro-intensiivravi arengule tänapäevases mõistes. 1960. aastate alguses loodi ajukahjustusega haigetele spetsialiseeritud intensiivravi kes-kused, kus ravitakse ajutrauma, aju vasku-laarsete haigustega, närvisüsteemi põleti-kuliste haigustega, epileptilise staatusega ja närvi-lihashaigustega kaasneva hingamis-puudulikkusega patsiente (1).
fatcat:frchukvtvjey5gjjvldsikvudi