ALTERNATİF İRRİGASYON SOLÜSYONU OLARAK GÜMÜŞ NANOPARÇACIKLARIN E. FAECALİS ÜZERİNE ANTİBAKTERİYEL ETKİSİ

Şefika Nur AKYÜZ EKİM, Ali ERDEMİR, Osman Emin KAYA, Hakan ÇİFTÇİ
2016 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi  
ÖZ Amaç Bu çalışmanın amacı Enterococcus faecalis (E. faecalis) ile enfekte edilmiş insan kök kanallarında %5.25 sodyum hipoklorit (NaOCl), %2 Klorheksidin glukonat (CHX), %0.0023 ve %0.0047 konsantras-yonlardaki gümüş nanoparçacıkların (AgNP) anribak-teriyel etkinliğini belirlemektir. Gereç ve Yöntem Kırk altı çekilmiş üst çene santral kesici dişin kronu uzaklaştırıldı, ProTaper Sistem (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland) ile F3 boyutuna kadar genişletildi. Örnekler sterilize edildi.
more » ... teril üç adet kanal negatif kontrol grubu olarak ayrıldı. Kırk üç adet kök kanalı E. faecalis (ATCC 29212) ile 1 hafta inoküle edildi. E. faecalis ile inoküle edilmiş üç adet kök kanalı pozitif kontrol grubu olarak ayrıldı. İrrigasyon prosedürlerinden önce mikrobiyal ör-nekler elde edildi ve koloni oluşturma birimleri hesap-landı. Kırk adet kök kanalı kullanılan irrigasyon prose-dürlerine göre (n=10) şu şekilde 4 gruba ayrıldı; Grup 1: %5.25 NaOCl; Grup 2: %2 CHX; Grup 3: %0.0023 AgNP solüsyonu, Grup 4: %0.0047 AgNP solüsyonu. İrrigasyon prosedürlerinden sonra, koloni sayısındaki yüzdesel azalma belirlendi. Veriler istatistiksel olarak tek yönlü varyans analizi ve Tahmane's T2 post hoc testi ile analiz edildi. Bulgular NaOCl (%100) ve CHX (%98) solüsyonları E. faecalis üzerinde istatistiksel olarak eşit etkinliğe (P> 0.05) sahipti ve her ikisinin de koloni sayısındaki yüzdesel azaltma etkinliği %0.0047 AgNP (%64) ve % 0.0023 AgNP (%60) solüsyonlarından (P<0.05) istatistiksel olarak önemli düzeyde fazlaydı. Sonuç Her iki AgNP (23 ve 47 ppm) solüsyonu da, NaOCl ve CHX solüsyonlarına göre daha az antibakteriyel aktiviteye sahipti. Anahtar kelimeler Gümüş nanoparçacıklar, irrigasyon, klorheksidin glukonat, kök kanalı, sodyum hipoklorit ABSTRACT Aim: The aim of this study was to evaluate the antibacterial effect of 5.25% sodium hypochlorite (NaOCl), 2% chlorhexidine (CHX) gluconate, 0.0023% and 0.0047% concentrations of silver nanoparticles (AgNP) solutions in human root canals infected by Enterococcus faecalis (E. faecalis). Material and Methods Forty-six extracted maxillary central incisor teeth were decoronated, prepared with ProTaper System (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland) up to a master apical file size of F3. The specimens were sterilized. The three sterilized root canals were divided as a negative control. Forty-three root canals were inoculated with E. faecalis (ATCC 29212) for 1 week. The three root canals, inoculated with E. faecalis, were preserved as positive control. Microbial samples were obtained before irrigation procedures and colony forming units were counted. Forty root canals were divided into four (n=10) groups according to the irrigation solutions used as follows; Group 1: 5.25% NaOCl; Group 2: 2% CHX; Group 3: 0.0023% AgNP solution, Group 4: 0.0047% AgNP solution. After irrigation procedures, the percentage reduction in colony counts (%RCC) was determined. The data were statistically analyzed using one-way analysis of variance and Tahmane's T2 post hoc tests. Results NaOCl (100%) and CHX (98%) solutions were equally effective (P > 0.05) on E. faecalis and the RCC of them were significantly higher than 0.0047% AgNP (64%) and 0.0023% AgNP (60%) solutions. (P < 0.05) Conclusions The both AgNP (23 and 47 ppm) solutions had less antibacterial activity than NaOCl and CHX solutions.
doi:10.17567/dfd.03644 fatcat:kdarainb65f3pe5mqkpz5p6wry