A Synopsis of Aloineae and Yuccoideae. (Conclusion.)

J. G. Baker
1880 Journal of the Linnean Society of London Botany  
196 ohscuris confluentihiis immersis decorata apice rotundata cuspidata, rnarginibus lsevibus, margine uno dnplicato. Pedunrulus pedalis et ultra, furcatus. Racemus pedalis, pedicellis 3-4 lin. longis, bracteis parvis lanceolatis. V . v . in hort. Peacock. Ad G. Bowieanam accedit ; recedit foliis minoribus multifariis distincte duplicato-marginatis, maculis obscurioribus. Perianthium 9-10 lin. longum, tubo 3 lin. crasso. 36. G. NITIDA, Haw. in Phil. Mag. 182i,358.-Aloe nitidn, Salm-Dyck, Cat.
more » ... ; Bot. Mag. t. 2304 ; Salm-Dyck, Monog. sect. xxix. fig. 17 ; Kunth, Enum. iv. 539. Folia 12-16 densa multifaria, exteriora patula, interiora ascendentia, omnia lanceolata 8-9 poll. longa basi 2-2; poll. lata 6-9 lin. crassa ad apicem deltoidco-cuspidatum aensim angustata nitide viridia facie concava dorso oblique carinata utriuque maculis copiosis parvis albidis decorata, marginibus carinaque vix mgosis. Pedunculus simplex pedalis et ultra. Racemus pedalis vel sesquipedalis, pedicellis 3-4 lin. longis, hracteis lanceolatis pedicel10 subaequilongis. Perianthium 1 poll. longum, tubo deorsum oblongo 3 lin. crasso. C. B. Spei, versus annum 1790 introducta. Var. GRANDIPUNCTATA, Haw. est forma maculis majoribus. Caulis foliiferus 2-3 polf. lorigus, 2-3 poll. diam. Folia 20-30 densa multifaria omnia stricta ascendentia lanceolata 6-10 poll. longa basi 29-3 poll. lata 9-12 lin. crassa e basi ad apicem rotundatum ciispidatum angustata obscure viridia lrevia maculis pnucis albidis e t pluribus fuscis immersis decorata facie leviter concava, marginibus laevibus, margine uno duplicato. Pedunculus simplex sesquipedalis. Racemus bipedalis, pedicellis 3-4 lin. longis, bracteis lanceolatis 16-3 lia. longis. Periantbium 1 poll. longum, tubo deorsum oblongo 3-4 lin. crasso. C. B . Spei, Cooper versus annum 1860 introduxit. Caulis foliiferus I +%pollicaris. 37. G. FUBCOPUNCTATA, Baker. 38. G. EXCELSA, Baker. Caulis foliiferus bipollicaris. Folia 20-30 densa multifaria, exteriora patula, interiora erecto-patentia, oinnia lanceolata pedalia basi 3 poll. lata 6-9 lin. crassa e basi ad apicem deltoideo-cuspidatum sensim attenuata facie concava dorso oblique carinata utrinque obscure viridia maculis paucis albido-viridulis obscuris immersis decorata, marginibus sublsevibus. Inflorescentia 3-l-pedalis, racemis 8-10, ramis inferioribus compositis, pedicellis 3-4 lin. longis, bracteis lanccolatis pedicellis Equilongis. Perianthium 9-10 lin. longum, tubo deorsum oblongo 4 lin. erasso. C. B . Spei ad ripas juminis Chalamna, Cooper versus annum 1860 introduxit. 39. G. PEACOCKII, H o d . Caulis foliiferus 2-3 poll. longus. Folia 12-15 densa multifaria, exteriora squarrosa, i n t k o r a ascendentia, lanceolata 9-12 poll. longa basi 2 poll. lata 6-9 lin. crassa ad apicem deltoideo-cuspidatum sensim angustata facie concava dorso sursum oblique carinata utrinque viridia maculis paucis albis immersis sparsis praxertiin dorsalibus LI". J0UEN.-BOTANY, YOL. XTIlI. Q Var. G. ENSTFOLIA, Haw. in Phil. Mag. 1825, 282.-Aloe ensifolia, Roem. et Schultes, Syst. vii. 681 ; Salm-Dyck, Monoy. sect. n i x . fig. 12; Kunth, Enum. iv. 538. G. PLU-RIPUNCTA, Haw. in Phil. Mag. 1827, 359, est forma adolescens, foliis paucis subdistichis loratis obtusis dorso haud carinatis basi 3 lin. craesis maculis copiosis distinctis minutis albidis. Var. G . NITENS, Haw. Suppl. 48.-Aloe nitens, Roem. et Schultes, Syst. vii. 680; Kunth, Enurn. iv. 538. Folia latiora interdum sesquipedalia quam in typo minus acuminata basi 2-3 poll. lata lcvissima l c t e viridia maculis copiosis confluentibus marmorata. Folia breviora apice minus acuminata. 41. G. CANDICAWS, Haw. in Phil. Mug. 1827,360.-Aloe candicans, Roem. et Schultes, Syst. vii. 681 ; Salm-Dyck, Monoyr. sect. xrix. fig. 13 ; Kunth, Enum. iv. 538. Folia 12 -20 densa multifaria lanceolata, exteriora recurvata, interiora asrendentia, 6-1 5 poll. longa basi 2;-3 poll. lata 6-8 lin. crassa nitide viridia facie concava dorso incquilateraliter carinata utrinque maculis parvis albidis copiosis immersis decorata apice deltoideo-cuspidata, marginibus six tuberculato-rugosis. Inflorescentia 3-4-pedalis ramosa, pedunculo crass0 ancipiti, racemis 5-6 pedalibus et ultra, pedicellis 3-4 lin. longis, bracteis parvis lanceolatis. Perianthium 1;-2 poll. longum, tubo cylindric0 3 lin. crasso. C. B. Sp&, versus annum 1820 introducta. G . LINITA, flaw. loc. M't. vix ab typo recedit. Caulis foliiferus l$-pollicaris. 42. Q. CROUCHERI, Baker.-Aloe Crouchcri, H o o k . j l . in Bot. Mag. t. 5812. Caulis foliiferus l++pollicaris. Folia 15-18 densa multifaria, exteriora recurvata, interiora ascendentia, lanceolata 12-15 poll. longa basi MR. J . 0 . BAKER ON ALOINEE AND YUCCOIDEE. 197 3-3; poll. lata 9-12 lin. crassa ad apicem deltoideo-cuspidatum sensiln angustata facie concava dorso oblique carinata ntrinque lrevia saturate viridia maculis copiosis parvis albo-viridulis decorata, marginibus lsevibusvel leviter rugulosis. Inflorescentia 2$-3-pedalis ramosa, racemis laxis pedalibus et ultra, pedicellis 5-6 lin. longis, bracteis lanceolatis pedicello brevioribu~. Perianthium 21-24 lin. longum, tubo cylindric0 3 lin. crasso. C. B. Spei, versus annum 1860 introducta. 43. G. BAYFIELDII, Baker.-Aloe Bayfieldii, Salm-Dyck, Aloe, sect. xxix. fig. 14 ; Kunth, Enum. iv. 538. Caulis foliiferus 2-pollicaris. Folia 12-14 multifaria densa omnia ascendentia Ianceolata 3-4 poll. longa basi 10-12 lin. lata 3 lin. crassa facie leviter concava dorso sursum oblique carinata e basi ad apicem acutum angustata utrinque viridia tuberculis copiosis crebris albidis subimmersis magnitudine mediocribus decorata, marginibus regulariter albido-corneis vel tuberculatis. Pedunculus simplex gracilis 12-15-pollicaris, Racemus laxus semipedalis vel pedalis, pedicellis ascendentibus 2-3 lin. longis, bracteis lanceolatis pedicello sequilongis. Perianthium 7-8 lin. longum, tubo 2 lin. crasso, segmentis ligulatis apice patulis. V. u. in Hort. Kew., Corderoy, &c. G. APICROIDEB, Baker. Caulis foliiferus semipedalis et ultra. Folia 20-30 multifaria ascendentia lanceolata torta 4-6 poll. longa basi 12-15 lin. lata 3-4 lin. crassa ad apicem deltoideum cnapidatum sensim attenuata facie concava dorso sursum oblique carinata utrinque saturate viridia maculis copiosis sparsis subimmersis magnitudine mediocribus decorata, marginibus rugosis tuberculatis. Inflorescentia 2-3-pedalis, ramis 4-6. Racemus terminalis sesquipedalis, pedicellis ascendentibus 2-3 lin. longis, bracteis lanceolatis pedicello sequilongis. Perianthium 7-8 lin. longum, tubo oblongo 2 lin. crasso, segmentis ligulatis apice patulis. V. u. in Hort. Kew., Peacock, etc. 46. G. SQUARROBA, Baker. Caulis foliiferus semipedalis. Folia circiter 20 multifaria lanceolata squarrosa 4-5 poll. longa basi 1 poll. lnta 3 lin. crassa ad apicem subpungentem sensim angustata facie profunde concava dorso rotundata utrinque viridia tuberculis paucis obscuris albidis immersis decorata, marginibus albidis continuis corneis elevatis crebre denticulatis. Inflorescentia 2-2$-pedalis, ramis 4. Racemus terminalis pedalis laxus 2 poll. diam., pedicellis inferioribus patulis rubellis 3 lin. longis, bracteis lanceolatis pedicello aquilongis vel paulo longioribus. Perianthium oblongum 8-9 lin. longum, tubo oblongo 2 lin. diam., segmentis ligulatis tubo sequilongis. V. v. in Hort. Kew. anno 1879. 3. HAWORTHIA, Duval. Duval, PI. 'Suec. Hori. Alnnc. 7 ; Haw. Syn. 90, Suppl. 70 ; Baker in Gard. Citron. 1879, '717.-Aloe, Linn. Qen. No. 430, Qf! 198 MR. J. B. BAKER ON ALOINEE AND YUCCOIDE&. ex parte ; #alm-Dyck$ Xonog. Aloe, sect. i.-xiii. ; Kunth, Enum. iv. 492, ex parte.-Apicra, Willd. ex parte.-Catevala, Medic. ex parte. Periunthium albidum interdum leviter rubro tinctum, tub0 gamopbyllo oblongo, limbo bilabiato segmentis 6 ligulatis obtusis viridi vittatis, Bore expanso 3 superioribus subrectis 3 inferioribus squarrosis. Stamifla 6 hypogyna perianthio semper distinct0 breviora, filamentis filiformibus, antheris minutis globosis versatilibus. Ovarium sessile oblongum triloculare, ovulis in loculo crebris superpositis, stylo mbrecto filiformi ovario subaequilongo, stigmate capitato trilobato. Capsula oblongo-triquetra chartacen loculicido-trivalvis, apice umbilicata ; seminibus multis obliquis discoideis alatis, testa brunnea membranacea, albumine carnoso, embryone axili. Herbce humiles sufruticosce, rosulis foliorurn nunpuam pedunculatis, foliis brevibus latis crassis carnosis dense imbricatis multifariis vel raro trifariis, caule foliafero brevi uel producto, pedunculo nudo simplici vet ramoso,JEoribus parvis laxe racernosis, bracteis parvis persistentibus. Caulis foliiferus elonga tus. 1. C. OPHIOPOGONOIDES, Kunth et Griseb. loc. cit.
doi:10.1111/j.1095-8339.1880.tb00649.x fatcat:sj7ts7hx2zhldpzxbngacvdoli