The Increase of The Mean Platelet Volume in Patients With Intracerebral Haemorrhage

Adalet Arıkanoğlu, Mehmet Uğur Çevik, Ertuğrul Uzar, Abdullah Acar, Eşref Akıl, Faysal Ekici, Nebahat Taşdemir
2012 Türk Nöroloji Dergisi  
Ge lifl Ta ri hi/Re cei ved: 12.01.2012 Ka bul Ta ri hi/Ac cep ted: 17.05.2012 Özet Amaç: Ortalama trombosit hacmi (OTH) trombosit fonksiyon ve aktivasyonunun bir göstergesidir. Trombosit fonksiyon bozukluğunun intraserebral kanama (İSK) etiyolojisi ve mortalite üzerindeki etkisi tam olarak anlaşılamamıştır. Bu çalışmanın amacı İSK'lı hastalarda OTH'deki değişimi ve mortalite üzerine etkisini retrospektif olarak araştırmaktır. Ge reç ve Yön tem: Çalışmaya intraserebral kanamalı 66 hasta
more » ... adın: 32/34, ortalama yaş: 61,9± 16,9) alındı. İSK'lı hastalar ilk 10 günde ölenler ve yaşayanlar olarak 2 gruba ayrıldı. Gruplar arasında OTH ve hematom hacmi karşılaştırıldı. Ayrıca İSK'lı hastalar yaş ve cinsiyet yönünden benzer sağlıklı gönüllülerin (erkek/kadın: 27/17, ortalama yaş: 59,9 ±3,2) OTH değeri ve trombosit sayısı ile karşılaştırıldı. Bulgular: İSK'lı hastaların ilk 24 saat içindeki OTH değerleri (8,33±1,27 fl) kontrol grubunun OTH değerlerine (7.76±1.14 fl) göre istatistiksel olarak yüksekti (p=0,018). İSK'lı hastaların ilk 24 saat içindeki trombosit değerleri (235,8±94,9 x10 3 /mL) kontrol grubunun trombosit değerlerine (279,1±94,9 x10 3 /mL) göre istatistiksel olarak düşüktü (p=0,022). İSK'lı hastalarda ilk 10 günde ölenler ile yaşayanlar arasındaki OTH ve trombosit değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). İSK'lı hastalarda ilk 10 günde ölenlerin hematom volümü (31,1±33,7 ml) ile yaşayanların hematom volümü (8,7±13,4 ml) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,001). İSK hastaların hematom volümü ile OTH değeri arasında korelasyon bulunmadı. Sonuç: Ortalama trombosit hacmi İSK'lı hastalarda artmış olup bu durum trombosit fonksiyonlarındaki bozukluğa işaret edebilir. Bunun yanı sıra OTH artışı ile mortalite arasında bir ilişki bulmadık. (Türk Nöroloji Dergisi 2012; 18:54-6) Anah tar Ke li me ler: İntraserebral kanama, ortalama trombosit hacmi, mortalite Sum mary Objective: The mean platelet volume (MPV) is a biomarker of platelet function and activity. The influence of platelet function disorders on the aetiology of intracerebral haemorrhages (ICH) and mortality is not clear yet. The purpose of this study is to investigate the change in the MPV values in patients with ICH and to observe its influence on mortality in a retrospective manner. Ma te ri al and Met hod: Sixty-six patients with intracerebral haemorrhage (32 males, 34 females; mean age: 61.9±16.9) were enrolled in the study. Patients with ICH were divided into two groups as those who died within the first 10 days and those who survived. The MPV values and the haematoma volumes were compared between the groups. Also, the MPV values and platelet counts of the patients with ICH were compared with the values of healthy volunteers from similar age and sex groups (27 males, 17 females; mean age: 59.9±3.2). Re sults: The MPV values of the patients with ICH measured within 24 hours following the intracerebral haemorrhage (8.33±1.27 fl) were statistically significantly higher than the MPV values of the control group (7.76±1.14 fl) (p=0.018). The platelet counts of the patients with ICH also measured with in the first 24 hours (235.8±94.9 x 10 3 /mL) were statistically significantly lower than the platelet counts of the control group (279.1±94.9 x 10 3 /mL) (p=0.022). No statistically significant difference in terms of the MPV values and platelet counts was observed between the patients with ICH who died within the first 10 days and those who survived (p>0.05). However, the difference observed in the haematoma volume between the patients with ICH who died within the first 10 days (31.1±33.7 ml) and those who survived (8.7±13.4 ml) was statistically significant (p<0.001). No correlation was found between the haematoma volume and the MPV value in the patients with ICH. Dis cus si on: The increase, observed in the mean platelet volume in patients with ICH, may point to a disorder in the platelet function. No relationship was found between the increase in the MPV and the mortality rates.
doi:10.4274/tnd.05325 fatcat:nc7h4z73kbh3plcfpqo6rqntm4