The chronology and the historical context of the construction of the Studenica monastery: Contribution to the study

Srdjan Pirivatric
2015 Zograf  
Текст је посвећен проблему хронологије подизања манастира Студенице и историјском контексту тог ктиторског чина Стефана Немање. Тежиште истраживања је на подацима из првих Немањиних житија, а посебно на оном да је српски велики жупан за манастир издао златопечатну хрисовуљу, као и на подацима о његовој титули самодршца. Појава константинопољских утицаја у изградњи манастира Студенице доводи се у везу с политичким односима византијског цара Исака Анђела и Стефана Немање. Кључне речи: Стефан
more » ... е речи: Стефан Немања, Студеница, Евергетидски манастир, Исак II Анђео, битка на Морави, Стефан Немањић, Евдокија Анђео, златопечатна хрисовуља, самодржац The paper deals with the chronology of the construction of the Studenica monastery and the historical context of Stefan Nemanja's founding act. The study focuses on the data provided by early hagiographies of Stefan Nemanja, particularly on the information that the Serbian Grand Župan issued a chrysobull for the monastery, as well as the reference to his title of samodržac (autokrator). The emergence of Constantinopolitan influences during the construction of the monastery Studenica is associated with the political relations between the Byzantine Emperor Isaac II Angelos and Stefan Nemanja.
doi:10.2298/zog1539047p fatcat:f3ehu6vhgffi3lvw5mwcwisx3y