Psoriatik deri örneklerinde lenfatik ve kan damarı yoğunluğunun araştırılması

Eylem Taş, Filiz Canpolat, Fatma Eskioğlu, Murat Alper, Dışkapı Yıldırım, Beyazıt Eğitim, Araştırma Hastanesi, Deri Ve, Zührevi Hastalıklar, Kliniği Ve, Patoloji Kliniği, Türkiye Ankara
2012 Turkderm   unpublished
Özet Amaç: Anjiogenez psoriasis fizyopatolojisinde önemli bir rol oynamaktadır. Psoriyasisin anjiogenez bağımlı bir hastalık olduğu düşünüldüğü için, psoriasis araştırmalarında lenfatik damarlara az ilgi gösterilmiştir. Psoriasis plaklarında lenfatik damar yoğunluğunu konu alan çalışmaların sonuçları araştırma yöntemine göre değişir ve sonuçlar birbirleriyle çelişkilidir. Çalışmamızın amacı, psoriyatik plaklarda lenfatik damarlara spesifik yeni geliştirilen bir belirteç olan D2-40 ile lenfatik
more » ... amar yoğunluğunu belirlemek ve CD34 immünhistokimyasal boyama ile belirlenen genel damar yoğunluğunu karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 37 tedavi almamış psoriasis hastası (16 erkek, 21 kadın) ile 16 sağlıklı kontrol birey dahil edildi. Katılımcılardan alınan biyopsi örnekleri, lenfatik ve kan damarlarını göstermek üzere D2-40 ve CD34 antikorları kullanılarak immünhistokimyasal boyama ile değerlendirildi. Bulgular: Hasta grubunda papiller ve retiküler dermiste D2-40 ile boyanan lenfatik damar sayısı kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek bulundu (sırasıyla p=0,007 ve p=0,001, Mann-Whitney U testi). Psöriyatik deride retiküler dermiste D2-40 ile boyanan lenfatik damar sayısı papiller dermistekine göre anlamlı derecede yüksekti (p=0,001, Wilcoxon testi). CD34 ile boyanan kan damarı sayısı ise papiller dermiste ve retiküler dermiste kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksekti (sırasıyla p=0,000 ve p=0,008, Mann-Whitney U testi). Sonuç: Çalışmamız psoriyatik plaklarda kontrol grubuna göre CD34 ve D2-40 ile belirgin immünboyanma olduğunu göstermiştir. Psoriasiste lenfatik ve kan damarı sayısındaki artış, psoriasis patogenezinde anjiogenezin yanı sıra lenfanjiogenezin de ilişkili olduğunu düşündürmektedir. (Türk derm 2012; 46: 191-5) Anah tar Ke li me ler: Psoriyasis, lenfanjiogenez, anjiogenez, D2-40, CD34. Sum mary Background and Design: Angiogenesis plays a significant role in the physiopathology of psoriasis. Since psoriasis is considered to be an angiogenesis-dependent disease, lymphatic vessels have received little attention in psoriasis research. The results of the studies on lymphatic vessel density in psoriasis plaques varies by the detection procedure and the results are contradictory. The purpose of this study was to determine lymphatic vessel density using a novel lymphatic vessel-specific marker D2-40 and to compare it with general vessel density as determined by CD34 immunohistochemical staining in psoriatic plaques. Materials and Methods: Thirty-seven untreated patients with psoriasis (16 men, 21 women) and 16 healthy control subjects were included in the study. Biopsy specimens taken from the subjects were evaluated by immunohistochemistry using D2-40 and CD34 antibodies to show the lymphatic and blood vessels. Results: We found a significantly increased number of lymphatic blood vessels stained with D2-40 in both papillary and reticular dermis in psoriatic plaques as compared to control group (p=0.007 and p=0.001, respectively, Mann-Whitney U test). The number of lymphatic vessels stained with D2-40 in reticular dermis were significantly higher than the number of lymphatic vessels in papillary dermis (p=0.001, Wilcoxon test). The number of blood vessels stained with CD34 were higher in both reticular and papillary dermis when compared to controls (p=0.000 and p=0.008, respectively, Mann-Whitney U test). Conclusion: Our study demonstrated marked immunostaining of CD34 and D2-40 vessels in psoriatic plaques when compared to control group. Increased numbers of lymphatic and blood vessels in psoriasis suggest that lymphangiogenesis as well as angiogenesis may contribute to the pathogenesis of psoriasis. (Turk derm 2012; 46: 191-5) Türk derm-De ri Has ta lık la rı ve Fren gi Ar şi vi Der gi si, Ga le nos Ya yı ne vi ta ra f›n dan ba s›l m›fl t›r. Turk derm-Arc hi ves of the Tur kish Der ma to logy and Ve ne ro logy, pub lis hed by Ga le nos Pub lis hing.
fatcat:3dvq6ty73fhmna5sy2zp3bck5a