Laser resonance photoionization spectroscopy of molecules
Lazernaya rezonansnaya fotoionizatsionnaya spektroskopiya molekul

V.S. Antonov, V.S. Letokhov, A.N. Shibanov
1984 Uspehi fiziceskih nauk  
doi:10.3367/ufnr.0142.198402a.0177 fatcat:3brhdfahhfg7payrcrwthhxrne