AKC‹⁄ER TÜBERKÜLOZUNDA TEDAV‹ BAfiARISIZLI⁄ININ RETROSPEKT‹F DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Sibel Alpar, Berna Dursun, Müjgan Güler
unpublished
ÖZET Kliniùimizde ikinci basamak antitüberküloz ilaç tedavisi verilen 50 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların 38'i kronik olgu, geriye kalan 2'si ise tedavi baüarısızlıùı olarak sınıflandırıldı. Tedavi baüarısızlıùı olarak tanımlanan 2 hasta birinci basamak antitüberküloz tedavilerini düzenli ve yeterli sürede almıülardı. Bu hastaların önceki tedavileri, risk faktörleri, ikinci basamak antitüberküloz tedavi rejimleri ve tedaviye yanıtları detaylı olarak incelendi. Hastaların birinci
more » ... asamak tedavilerinin beüinci ayında balgam yaymaları müsbetti. Hastaların hepsi erkekti ve yaü ortalamaları 30.95±0.84 yıl idi. úlaç duyarlılık testi sadece iki hastada, 50 koloniden az üreme olması nedeniyle yapılamadı. Dört hastada bakteriyolojik olarak direnç tespit edilirken, geriye kalan altı hasta klinik olarak dirençli kabul edildi. Üç hastada isoniazid, rifampisin, etambutol, streptomisin direnci, bir hastada ise isoniazid, rifampisin, streptomisin direnci vardı. Yedi hastada balgam konversiyonu ikinci basamak tedavinin birinci ayında gözlendi. Bu çalıümadaki amacımız, tedavi baüarısızlıùında bir nedenin de primer ilaç direnci olduùunu ve ülkemizde primer ilaç direncinin yüksek olması nedeniyle bu grup hastalarda ikinci basamak antitüberküloz tedavi baülanmasının uygun olduùunu vurgulamaktı. Anahtar kelime : Akciùer tüberkülozu, tedavi baüarısızlıùı SUMMARY We retrospectively evaluated 50 patients whom were given second-line antituberculosis regimen in our clinic. Thirty-eight of them were classified as chronic cases and the 2 remainders were classified as treatment failure. Twelve patients, were defined as treatment failure, had taken their first-line antituberculosis regimen with regularly and enough period. Previous treatment, risk factors, second-line antituberculosis regimens and treatment responses of these patients were examined carefully. Sputum smears were positive in their fifth months of their therapy. All of them were male and mean age was 30.95 0.84 years. Drug susceptibility tests could not performed to only two patients due to growth lower than 50 colonies. While bacteriologically resistance was detected in four patients, the remainders were accepted as clinically resistance. There were three INH, rifampicin, ethambutol and streptomycin resistance patients and there was one INH, rifampicin and streptomycin resistance patient. In seven patients, sputum smear conversion was observed in the first month of their therapy. Our aim in this study was to point out that primary drug resistance is a cause of treatment failure and second-line antituberculosis treatment should be given to such cases especially in the countries which have higher incidence as our country.
fatcat:sawgqmf4qnawlg2kyrssp27dmy