EVALUATION OF MATERNAL AND FETAL OUTCOMES OF PREGNANT WOMEN WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS

Ezgi TURGUT, Gökçe TURAN, Soheil KOOHNAVARD, Hamit KÜÇÜK, Abdurrahman TUFAN, Deniz KARÇAALTINCABA
2021 Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi  
Bu çalışmada sistemik lupus eritematozuslu (SLE) gebelerin obstetrik ve perinatal sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve yöntemler: Bu çalışma 2010-2020 yılları arasında 35 SLE hastasının obstetrik sonuçlarını değerlendiren retrospektif bir çalışmadır. Lupus aktivitesi SLE Hastalık Aktivite İndeksi (SLEDAI) kriterlerine göre yapılmış ve gebelik sonuçları aktif ve inaktif SLE olarak gruplandırılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Ortalama maternal yaş 29 (21-39) idi. Antifosfolipid
more » ... omu ve aktif hastalık oranı sırasıyla %5 ve %40 idi. 30 canlı doğum oldu. Biri majör kardiyak anomalili, diğeri renal agenezili olmak üzere iki gebelik terminasyonu rapor edildi. Aktif SLE grubunda bir spontan abortus ve 2 ölü doğum gözlendi. İntrauterin büyüme geriliği, preeklampsi ve erken doğum oranları sırasıyla %8, %20 ve %26 idi. Aktif SLE grubunda fetal kayıp ve erken doğum anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,018, p=0,023). Aktif SLE grubunda daha yüksek yenidoğan yoğun bakım ünitesine (YYBB) yatış oranı gözlendi (p=0,034) ancak Apgar skorları <8 ve umbilikal kord kanı pH'ı gruplar arasında benzerdi (p>0,05). Sonuç: Bilimdeki gelişmelere rağmen, aktif SLE hastalığının, olumsuz gebelik sonuçlarına yol açma riski yüksektir. Yakın takip, özellikle erken doğumlar başta olmak üzere gebelik komplikasyonlarını azaltmaya yardımcı olabilir.
doi:10.38136/jgon.981014 fatcat:32f3pdea65aetdcmol7l2ptyhi