Orta ve geç ergenlik dönemindeki ergenlerde tutum ve davranış farklılıkları

GÖZCÜ YAVAŞ, Canan Özlem
2012 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
Ergenlik, çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecidir. Çalışmada bu süreç kaynak teorisi ve sosyal kontrol teorisi bağlamında ele alınmıştır. Ergenlerin tutum ve davranışları arasındaki farklılıkların betimlenmesi genel amaç olarak vurgulanmıştır. Veriler nicel veri toplama tekniği olan anketler aracılığıyla toplanmıştır. Çalışmada 366 tane anket uygulanmıştır. Araştırma verileri SPSS 11,5 aracılığıyla işlenmiştir. Sorular tek cümleler (single item) halinde hazırlanmıştır. Soruların seçenekleri
more » ... arın seçenekleri beşli likert ölçeğine uygun olarak düzenlenmiştir. Ergen anababa arasındaki sevgi ve statü alışverişlerinde, anababasal bağda ve çatışma alanlarında tutum ve davranış farklılıkları olduğu görülmüştür. Anahtar sözcükler: ergenlik  tutum ve davranış fark  çatışma. ATTITUDE AND BEHAVIOUR DIFFERENCES OF ADOLESCENCE IN MIDDLE AND LATE ADOLESCET TERMS Abstract Adolescence is the process of transition from childhood to adulthood. This process is discussed in the context of resource theory and social control theory in this work. Describing the differences between the attitudes and behaviors of adolescents is underlined as our general objective. Data is collected by surveys as it is proper method for collecting quantitative information. 366 surveys were carried out in this work. Survey data were processed via SPSS 11.5. Questions were prepared as single items. The options for the questions were prepared as per the five-point likert scale. It is observed that there are differences in the attitudes and behaviors in exchanges of love and status between adolescents and parents, and in parental relation and conflict areas.
doi:10.1501/sbeder_0000000048 fatcat:xyz4yeoomjattj6zwxw7mxmej4