ENHANCED SENSITIVITY OF SURFACE PLASMON RESONANCE SENSOR BASED ON COMBINATION OF Au/PEDOT:PSS NANOLAYERS

Nguyen Van Sau, Ma Thai Hoa, Nguyen Xuan Thi Diem Trinh, Nguyen Tan Tai
2021 Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt  
Nghiên cứu này trình bày về cảm biến quang học sử dụng lăng kính dựa trên hiệu ứng cộng hưởng plasmon bề mặt. Hiệu ứng cộng hưởng plasmon bề mặt được tạo ra dựa trên sự kết hợp giữa lớp phủ Au với các loại vật liệu khác như AlAs, PEDOT:PSS, ZnO và PDMS. Kết quả mô phỏng cho thấy cảm biến dựa trên sự kết hợp Au/PEDOT:PSS với độ dày tương ứng là 40 nm và 5 nm, đạt được độ nhạy cho cảm biến khoảng 186,07o/RIU, kết quả này tốt hơn 1,2 lần so với sử dụng đơn lớp phủ Au. Sự tăng cường độ nhạy của cảm
more » ... biến sẽ mở ra nhiều thuận lợi được ứng dụng trong lĩnh vực y sinh cho phép việc phát hiện vi khuẩn với nồng độ nhỏ.
doi:10.37569/dalatuniversity.11.1.775(2021) fatcat:ksayjv4xxzbzdcp7ndyafbqhqm