SELECTED FORMS OF SPORTS AND RECREATION IN THE PROCESS OR YOUNG PEOPLE'S REHABILITATION

Lucyna Stanek, Tadeusz Ambro
unpublished
Annotation. In Poland for 20 years young people have been coming into a newly created world in which culture and social tendencies dominate. It is based on a thorough rebuilding of a social structure, institutions as well as people's behaviour. During such sudden changes young people are looking for different opportunities to adopt to a new reality. Unfortunately, there is a discrepancy in cultural aims. Additionally, the expansion of mass culture makes it more complicated because young people
more » ... o not accept traditions and universal values. They glorify the material and hedonistic world instead. Yet, the most negative transformation includes the escalation of social pathology (alcoholism, drug addiction, prostitution) aw well as different forms of aberration like aggression, hooliganism, subculture, sects or self-aggression. Brutality and aggressive attitudes are the inseparable part of young people's lives in Poland. Rugby lets people relieve tension, and it teaches the fair play rules. Such a discipline stresses cooperation and contributes to adopting peculiar rules used in a regular life later on. As a consequence, difficult youth may function well in a society. Rugby brings up and is a form of rehabilitation. This method may be a weapon to fight against crime committed by young people. It may also protect them from destructive and pathological impact of malfunctional environments. Анотація. Станек Л., Амброзі Т. Селекція форм занять спортом і рекреації в процесі реабілітації молодих людей. У Польщі протягом 20 років молоді люди ввійшли в недавно створений світ, у якому лідирують культура й соціальні тенденції. Це базується на повному відновленні соціальної структури, установ так само як поводження людей. Протягом таких несподіваних змін молоді люди шукають різні можливості пристосуватися до нової дійсності. На жаль, у цьому аспекті є невідповідність у культурних цілях. Крім того, експансія масової культури робить цей процес більше ускладненим, тому що молоді люди не сприймають традиції й універсальні цінності. Замість цього вони прославляють матеріал і гедоністичний світ. Але, найбільш негативне перетворення включає підйом соціальної патології (хронічний алкоголізм, наркоманія, проституція) у таких джерелах, як різні форми аберації подібно агресії, хуліганству , субкультурі , сектам або самоагресія. Звірство й агресивні відносининевіддільна частина життів молодих людей у Польщі. Регбі дозволяє людям зменшувати напругу, що визначено справедливими правилами гри. Така дисципліна підкреслює співробітництво і вносить вклад у прийняття специфічних правил, які використовуються пізніше в правильному житті. Це дозволяє цій частині молоді більш-менш повноцінно інтегруватися в суспільство. Регбі розуміється і як форма відновлення. Такий підхід може бути знаряддям боротьби проти злочинів, чинених молодими людьми. Це може також страхувати їх від деструктивного і патологічного удару виправного середовища. Ключові слова: регбі, молоді люди, відновлення. Аннотация. Станек Л., Амбрози Т. Селекция форм занятий спортом и рекреации в процессе реабилитации молодых людей. В Польше в течение 20 лет молодые люди вошли в недавно созданный мир, в котором лидируют культура и социальные тенденции. Это базируется на полном восстановлении социальной структуры, учреждений так же как поведения людей. В течение таких неожиданных изменений молодые люди ищут различные возможности приспособиться к новой действительности. К сожалению, в этом аспекте имеется несоответствие в культурных целях. Кроме того, экспансия массовой культуры делает этот процесс более осложненным, потому что молодые люди не воспринимают традиции и универсальные ценности. Вместо этого они прославляют материал и гедонистический мир. Но, наиболее негативное преобразование включает подъем социальной патологии ( хронический алкоголизм, наркомания, проституция) в таких источниках, как различные формы аберрации подобно агрессии, хулиганству , субкультуре , сектам или само-агрессия. Зверство и агрессивные отношениянеотделимая часть жизней молодых людей в Польше. Регби позволяет людям уменьшать напряжение, что определено справедливыми правилами игры. Такая дисциплина подчеркивает сотрудничество и вносит вклад в принятие специфических правил, используемых позднее в правильной жизни. Это позволяет трудной молодежи более или менее полноценно интегрироваться в общество. Регби понимается и как форма восстановления. Такой подход может быть орудием борьбы против преступлений, совершаемых молодыми людьми. Это может также страховать их от деструктивного и патологического удара исправительной среды. Ключевые слова: регби, молодые люди, восстановление.
fatcat:gq3p2sopxrfrfe4mnq4ld7j7ky