مقايسه باورهاي فراشناختي دختران نوجوان مبتلا به اختلال بدشکلي بدن با افراد بهنجار

Bahareh Deljou
2017 unpublished
doi:10.13140/rg.2.2.26368.38406 fatcat:ynvw5xn4fbhqxkd3t4ysdbrrj4