Ortaokul Öğrencilerinin Okul İklimine Yönelik Algılarını Yordayan Değişkenlerin

Ömer Faruk TAVŞANLI
2016 Turkish Studies  
ÖZET Örgüt kavramı ile ilgili ilk araştırmaların, örgüt kavramının tanımlanması, boyutlarının ve etkenlerinin belirlenmesi üzerine olduğu görülmektedir. Sonrasında örgüt kavramını etkileyen tüm etkenler teker teker incelenmeye ve araştırılmaya başlanmıştır. Daha çok sosyal bilimcilerin ilgilendiği bir alan olan örgüt iklimi konusunun, eğitim kurumlarında araştırılmaya başlanması ile örgüt ikliminin eğitim bilimcilerin ilgi alanına girdiği görülmektedir. Örgüt iklimi, örgütün sahip olduğu
more » ... lerin bir bütün olarak dışarıdan nasıl algılandığı ile ilgili bakış açısını ortaya koyar. Okulların da örgütsel iklimi vardır ve okulların sahip olduğu iklim okul iklimi olarak adlandırılmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin okul iklimi algılarını yordayan değişkenler olarak neleri gördüğünü belirlemektir. Ayrıca belirlenen değişkenlerin hangi derecede öğrencilerin okul iklimi algılarını yordadıkları da çalışmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır. Bursa ilinde toplam 371 ortaokul öğrencine "Okul İklimi Öğrenci Ölçeği" ve Okul Atmosfer Ölçeği" uygulanarak elde edilen verilerin çoklu regresyon analizi sonuçları, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin destekleyici olarak algılanması, akademik programdan memnuniyet, okul kaynaklarının yeterliliği ve okula aidiyet duygusu değişkenleri ile öğrencilerin okul iklimi algıları arasında pozitif yönde ve anlamlı düzeyde bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Öğrencilerin olumlu okul iklimi algılarına sahip olmalarında, öğretmenlerin destekleyici ve olumlu olarak algılanmalarının en önemli faktörler olduğunu ortaya koymaktadır. Öğretmenlerin öğrenciler ile daha samimi ve öğrencilerin güven duygularını arttıracak zeminde ilişkiler kurmasının, öğrencilerin okul iklimine karşı sahip oldukları olumlu algılarını arttırabileceği düşünülmektedir. Öğrencilerin okul iklimi algılarına bakışlarını etkileyen diğer bağımsız değişkenlerin ise okul kaynaklarının yeterliliği ve okula aidiyet hissetme durumları olduğu görülmektedir. Okul kaynaklarının eldeki imkânlar ölçüsünde arttırılmasının, öğrencinin olumlu okul iklimine karşı sahip oldukları algıları arttıracağı düşünülmektedir. Ayrıca çeşitli sosyal etkinlik ve faaliyetler ile öğrencilerin kendilerini okula ait hissetmeleri sağlanmalıdır. ABSTRACT It is clearly seen that the very first studies on the concept of organization are to do with the definition of the concept of organization and identification of its dimensions and factors. Subsequently, all the factors that had an effect on the concept of organization began to be individually investigated and researched. After the subject of organization climate, which is an area social scientists are mostly interested in, started to be investigated at educational institutions, it seems that organizational climate has become one of the areas of interest for social scientists. Organizational climate identifies the perspective of how all the qualities possessed by an organization is externally perceived as a whole. School, too, have an organizational climate and the climate that schools have is also termed as school climate. In this context, the purpose of this study is to identify the variables that predict secondary school pupils' perception of the school climate. Furthermore, to what extent the determined variables predict pupil's perception is the additional purpose of this study. The results of the multiple regression analysis of the data obtained from a total of 371 secondary school pupils in the province of Bursa through the questionnaires of "School Climate Student Scale" and "School Atmosphere Scale" have revealed that there is a positive and significant relationship between the variables of the perception of the teachers and the administrators as supportive, satisfaction with the academic program, sufficiency of the school resource and the sense of belonging, and the pupils' perception of school climate. Results of the study demonstrate that in pupils' positive perception of school climate, the supportive and positive perceptions of the teachers were the most important factors. It is thought that the sincere rapport of the teachers with the pupils which may eventually help the pupils to enhance their self-confidence may also enhance the perceptions that the pupils have of the school climate. Study results also revealed that the other independent variable that affected pupils' perceptions of school climate were the sufficiency of school facilities and their affiliation with the school. It is though that increasing the existing facilities of the schools as much as possible will also increase pupils' perception of the positive school climate. Besides, by means of various social events and activities, the pupils should be enabled to fell more affiliated with their schools.
doi:10.7827/turkishstudies.9616 fatcat:wdzkuv7qizdmvlnynan57uyjhu