KİTAPLAR

AKBAY Muvaffak
1949 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi  
Ankara üniversitesi Hukuk fakültesi âmme hukuku doçenti Dr. Muvaffak Akbay, yıllardanberi talebe notu şeklinde teksir edilmekte olan takrirlerini büyük de ğişiklik ve ilâveler yaparak-kitap halinde neşretmiştir. Hemen söyleyelim ki, he nüz not halinde iken de okumuş ve istifade etmiş olduğumuz bu eser, hukuk litera türümüzde mühim bir yer tutacak değerdedir. Müellif, kitabım mütevazi bir şekilde takdim ediyor: "Umumî Âmme hukuku dersleri, olgun bir ilim adamının orijinal görüşlerini ihtiva eden
more » ... bir eser olarak değil, hukuk ve devlet felsefesinin bir takım çapraşık meselelerinde talebelerine rehber lik etmek istemekten başka iddiası bulunmayan bir hocanın ders takrirlerii olarak ele alınmalıdır." (önsöz, s. I). Doçent Muvaffak Akbay, kendisim, âmme hukuku sa hasında monografileri yapmakla işe başlayacak yerde, ilk hamlede böyle geniş ve sentetik bir kitap yazmağa sevkeden âmilleri de izah etmektedir: "Bizi bu tarzda harekete sevkeden yerinde ve lüzumlu bir tevazu hissinden mahrum olmamız değil, fakat mensup bulunduğumuz fakültenin profesörler kurulunun lütûfkâr teveccühü eseri olarak, mesleğe başladığımız gündenberi okutmakla vazifelendirildiğimiz ders hakkında, talebelerimize imkân nisbetinde geniş bir fikir vermek arzusu olmuştur."
doi:10.1501/hukfak_0000000152 fatcat:iyltuf2335brjnropwcimwp7dy