Matematik Öğretmen Adaylarının, Matematiği Anlamanın Ne İfade Ettiğine Yönelik Olarak Görüşlerinin İncelenmesi

Ebru KÜKEY, Tayfun TUTAK
2019 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi  
İntihal /Plagiarism: Bu makale, en az iki hakem tarafından incelenmiş ve intihal içermediği teyit edilmiştir. / This article has been reviewed by at least two referees and scanned via a plagiarism software. Öz Bu çalışmada, 2. sınıf matematik öğretmen adaylarına göre matematiği anlamanın ne ifade ettiği araştırılmıştır. Öğretmen adaylarının düşüncelerinin ayrıntılı olarak incelenmesi amaçlandığından çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubu,
more » ... ışma grubu, İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü 2. sınıf öğrencilerinden 48'i kadın, 13'ü erkek olmak üzere toplam 61 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırma kapsamında veriler yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla elde edilmiş ve içerik analizi ile incelenmiştir. Analizler sonucunda elde edilen veriler, belirli temalara ayrılıp verilerin alt boyutları belirlenmiştir. Sonuç olarak 2. sınıf öğretmen adaylarına göre matematiği anlamanın ne ifade ettiği 5 tema altında belirlenmiştir. Bu temalar; matematiğin yapısı, dersin uygulanması, günlük yaşam, evrenin düzeni ve kazandırdıkları olarak ifade edilmiştir. Bu temalar altında yer alan özellikler doğrultusunda matematik öğretiminin gerçekleştirilmesinin, öğrencilerin matematiği hem eğitimleri sırasında hem de günlük yaşamda kolaylık sağlaması açısından faydalı olacağı belirlenmiştir. Abstract In this study, it was investigated what it means to understand mathematics according to the 2th grade pre-service mathematics teachers. A case study of qualitative research methods has been used in this study. The study group consisted of 61 pre-service mathematics teachers. Data were collected through structured interviews and analyzed with content analysis. The data obtained as a result of the analyzes were divided into determine themes and the sub-dimensions of the data were determined. According to second-grade pre-service teachers, what it means to understand mathematics are determined under 5 themes. These themes are expressed as the structure of mathematics, implementation of the course, daily life, the order of the universe and contribution to the individual. According to the properties of the themes, the realization of mathematics teaching was found to be beneficial in terms of students' mathematics both in their education and in daily life.
doi:10.15869/itobiad.469835 fatcat:c6fcossfarhplk4akqcxzqbr4i