An example of using cad software in the modeling of mining excavations of the historical salt mine "Bochnia"

Khulgun Ochirsukh
2019 Folia Quaternaria  
The development of information technologies has made the presentation of engineering objects in the form of spatial visualizations more common. This applies primarily to historical objects made available for tourism, which in practice increases their attractiveness to the recipients. Known from the literature, the pseudo-spatial (on the plane) studies of the historic "Wieliczka" Salt Mine are examples of masterpieces of engineering graphics, but they are one-time works, due to the technology of
more » ... o the technology of the model construction, as well as the complexity of the model and the number of details presented (after-exploitation chambers and tunnels). Today, CAD software programs (AutoCAD, Microstation) allow you to generate models of all kinds of objects, based on archival and present documentation of data from geodetic or photogrammetric measurements. The degree of model generalization depends on the number and accuracy of the data sources used. One of the popular programs in the field of engineering graphics is program AutoCAD from Autodesk, which was used for modeling, based on the cartographic documentation of the spatial model of the "Bochnia" Salt Mine's current state. PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA ŚRODOWISKA CAD W MODELOWANIU WYROBISK ZABYTKOWEJ KOPALNI SOLI "BOCHNIA" Słowa kluczowe: wizualizacja przestrzenna kopalni, modelowanie wyrobisk Abstrakt Rozwój technologii informatycznych spowodował upowszechnienie sposobu prezentacji obiektów inżynierskich w formie przestrzennych wizualizacji. Dotyczy to przede wszystkim obiektów zabytkowych udostępnionych dla ruchu turystycznego, co w praktyce zwiększa ich atrakcyjność także w sferze odbioru. Znane z literatury fachowej opracowania pseudoprzestrzenne (na płaszczyźnie) zabytkowej Kopalni Soli "Wieliczka" stanowią swego rodzaju arcydzieła grafiki inżynierskiej, ale są to opracowania jednorazowe z uwagi na technikę budowy modelu, a także złożoność modelu oraz liczebność prezentowanych szczegółów (komór poeksploatacyjnych i chodników). Dziś programy środowiska CAD (AutoCAD, Microstation), pozwalają na generowanie modeli wszelkiego rodzaju obiektów na podstawie dokumentacji archiwalnej i aktualnej lub danych pochodzących z pomiarów geodezyjnych oraz fotogrametrycznych. Stopień generalizacji modelu uzależniony jest od liczebności i szczegółowości wykorzystanych źródeł danych. Jednym z popularnych programów z zakresu grafiki inżynierskiej jest program AutoCAD firmy Autodesk, który stanowił narzędzie opracowania na podstawie dokumentacji kartograficznej modelu przestrzennego Kopalni Soli "Bochnia" według aktualnego stanu.
doi:10.4467/21995923gp.19.011.11578 fatcat:i66ycufoijaphkn7g6kzoxt6ty