Farklı Azot Dozlarının Karabuğdayın (Fagopyrum esculentum Moench) Tane Verim ve Kalitesine Etkisi

Derya OKUDAN, Burhan KARA
<span title="2015-12-03">2015</span> <i title="SDU Journal of Natural and Applied Sciences"> <a target="_blank" rel="noopener" href="https://fatcat.wiki/container/3puqeteamzejnkpas4eifgm33q" style="color: black;">Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi</a> </i> &nbsp;
Özet: Araştırma; karabuğday için uygun azot dozunun (gübresiz-0 ve saf olarak: 1.5, 3, 4.5, 6 ve 7.5 kg/da) belirlenmesi ve azotun verim ve kaliteye etkisini araştırmak amacıyla 2014 yılında Isparta'da yürütülmüştür. Karabuğdayın en uzun bitki boyu (77.0 cm), en yüksek tane verimi (125.4 kg/da) ve biyolojik verim (431.3 kg/da) 7.5 kg/da N dozunda, en yüksek bin tane ağırlığı (24.2 g), agronomik etkinlik (11.91), geri dönüşüm etkinliği (67.74) ve yararlılık etkinliği (50.58) 6.0 kg/da N dozunda
more &raquo; ... lde edilmiştir. En yüksek fizyolojik etkinlik (0.76) 4.5 kg/da N dozunda ve en yüksek agro-fizyolojik etkinlik (0.26) ise 1.5 kg/da N dozunda belirlenmiştir. Karabuğdayın mineral besin içeriği, uygulanan N dozlarının artışına bağlı olarak yükselmiş ve en yüksek N (%1.95), P (%0.216), K (%0.243), Mg (%0.131), Cu (4.53 ppm), Zn (18.59 ppm), Fe (3.7 ppm) ve Mn içeriği (3.00 ppm) 7.5 kg N uygulamasında tespit edilmiştir. Karabuğdayın mineral besin içeriği bakımından Fe elementi hariç 6.0 kg/da ile 7.5 kg/da azot dozları arasında istatistiksel olarak fark ortaya çıkmamış ve diğer elementler aynı grupta yer almışlardır. Abstract: The research was carried out to determination the suitable nitrogen doses (nonfertilizer: 0 and as pure: 15, 30, 45, 60 and 75 kg ha -1 ) and investigate the effects of nitrogen on yield and quality of buckwheat in Isparta during 2014. The longest plant height (77.0 cm), the highest grain yield (1254 kg ha -1 ) and biological yield (4313 kg ha -1 ) of buckwheat were obtained from 75 kg ha -1 N doses, while the highest 1000 grain weight (24.2 g), agronomic efficiency (11.91), recycling efficiency (67.74) and utilizing efficiency (50.58) from 60 kg ha -1 N doses. The highest physiological efficiency (0.76) was determined in 45 kg ha -1 N dose and the highest agro-physiological efficiency (0.26) from 15 kg ha -1 N dose. Mineral nutrient content of buckwheat was increased depending on increasing N doses, and the highest N (1.95%), P (0.216%), K (0.243%), Mg (0.131%), Cu (4.53 ppm), Zn (18.59 ppm), Fe (3.7 ppm) and Mn contents (3.00 ppm) were determined by 75 kg ha -1 N treatment. 60 and 75 kg ha -1 N doses were statistically the same significance in point of mineral nutrient content (expect for Fe) of buckwheat.
<span class="external-identifiers"> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.19113/sdufbed.63906">doi:10.19113/sdufbed.63906</a> <a target="_blank" rel="external noopener" href="https://fatcat.wiki/release/dcab6hlg5jfxnkoc22i6rbp5uy">fatcat:dcab6hlg5jfxnkoc22i6rbp5uy</a> </span>
<a target="_blank" rel="noopener" href="https://web.archive.org/web/20170130140121/http://dergipark.ulakbim.gov.tr:80/sdufenbed/article/download/1089005378/5000143468" title="fulltext PDF download" data-goatcounter-click="serp-fulltext" data-goatcounter-title="serp-fulltext"> <button class="ui simple right pointing dropdown compact black labeled icon button serp-button"> <i class="icon ia-icon"></i> Web Archive [PDF] <div class="menu fulltext-thumbnail"> <img src="https://blobs.fatcat.wiki/thumbnail/pdf/d5/fb/d5fb8ff33d94d06d238c9b83829b24efb390bf26.180px.jpg" alt="fulltext thumbnail" loading="lazy"> </div> </button> </a> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.19113/sdufbed.63906"> <button class="ui left aligned compact blue labeled icon button serp-button"> <i class="unlock alternate icon" style="background-color: #fb971f;"></i> Publisher / doi.org </button> </a>