Analysis of disease comorbidity patterns in a large-scale China population

Mengfei Guo, Yanan Yu, Tiancai Wen, Xiaoping Zhang, Baoyan Liu, Jin Zhang, Runshun Zhang, Yanning Zhang, Xuezhong Zhou
2019 BMC Medical Genomics  
Disease comorbidity is popular and has significant indications for disease progress and management. We aim to detect the general disease comorbidity patterns in Chinese populations using a large-scale clinical data set.
doi:10.1186/s12920-019-0629-x pmid:31829182 pmcid:PMC6907122 fatcat:6bs4qnmhu5dwzbum5skr5wdzzu