IMPROVED METHOD FOR HISTOCHEMICAL DEMONSTRATION OF PHOSPHOGLUCOMUTASE

YOSHINOBU YANO
1968 Acta Histochemica et Cytochemica  
doi:10.1267/ahc.1.186 fatcat:ltxq5xt4rvajreohk5j4w57bmy