Podsumowanie wskazań do implantacji układów stymulujących serce

Roman Załuska, Marcin Bobruk, Marcin Bobruk, Marcin Grabowski, Marcin Bobruk
2019 Choroby Serca i Naczyń  
z a b u r z e n i a r y t m u s e r c a STRESZCZENIE Nieprzerwany rozwój gamy dostępnych urządzeń do stałej stymulacji serca wymaga coraz precyzyjniejszej diagnostyki na etapie doboru właściwej metody stymulacji zależnie od schorzenia, objawów, skuteczności i ryzyka powikłań. Autorzy dokonują przeglądu obecnego stanu literatury oraz zalecań dla szczególnych grup pacjentów. W kontekście przedstawionych wyników i własnych doświadczeń autorzy wskazują mikrostymulatory jako urządzenia, które mogą
more » ... zenia, które mogą być przyszłością stałej stymulacji serca. Słowa kluczowe: stymulacja mięśnia sercowego, bradyarytmia, bradykardia, omdlenia, mechanizm kardiodepresyjny ABSTRACT The continuous development of a range of devices for permanent cardiac pacing requires increasingly precise diagnostics at the stage of selection of the correct stimulation method, depending on the disease, symptoms, efficacy and risk of complications. The authors review the current state of the literature as well as making recommendations for specific patient groups. In the context of the results presented and their own experience, the authors suggest microstimulators to be devices that may represent the future of permanent cardiac pacing. WPROWADZENIE Stała stymulacja serca ma ugruntowaną pozycję w terapii zaburzeń bodźcotwórczości oraz przewodnictwa przedsionkowo-komorowego. Od wprowadzenia przed laty do tej pory obserwuje się stały postęp w zakresie rozwiązań technicznych układów stymulujących polegający na ich miniaturyzacji, możliwości programowania oraz uzyskiwania informacji o rytmie pacjenta. Podstawowym wskazaniem do wszczepienia układu stymulującego serce jest spowodowana różnymi mechanizmami bradykardia występująca stale lub napadowa. Pacjenci zgłaszają się po pomoc z różnie nasilonymi, często niecharakterystycznymi dolegliwościami. Począwszy od nawracających, często urazowych utrat przytomności, poprzez zawroty głowy, stany przedomdleniowe, omdlenia, pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego do zaburzeń koncentracji, apatii, znużenia, drażliwości oraz zmian charakterologicznych zwykle uważanych za typowe dla wieku starszego. Czasem zgłaszane dolegliwości są interpretowane jako napady padaczkowe lub epizody przemijającego niedokrwienia Choroby Serca i Naczyń 2019, tom 16, nr 4 https://journals.viamedica.pl/choroby_serca_i_naczyn
doi:10.5603/chsin.2019.0041 fatcat:bqcnaxzcz5hbbpjjjlunazr4gm