INTERKORELACIJE DIMENZIJA KRATKOG INVENTARA SIMPTOMA (BSI) KOD OSOBA SA PSIHOZAMA I POLNE RAZLIKE / INTERCORRELATIONS AMONG THE DIMENSIONS OF THE BRIEF SYMPTOM INVENTORY (BSI) IN PEOPLE WITH PSYCHOSIS AND GENDER DIFFERENCES

Lidija Injac Stevović, Tamara Radojičić, Selman Repišti, Branislava Čizmović, Rajko Raičević, Tanja Mijatović-Papić, Danijela Miladinović, Sandra Vlahović, Damir Musić, Stanislava Porobić, Andrija Ćetković, Nikolina Jovanović
2019 Zenodo  
SAŽETAK Cilj ove studije jeste ispitivanje interkorelacija devet dimenzija simptoma koji se procjenjuju Kratkim inventarom simptoma (BSI). Uzorak je činilo 122 osoba sa psihotičnim poremećajima, od kojih je 55% bilo ženskog, a 45% muškog pola. Rezultati, prije svega, ukazuju na zadovoljavajuću pouzdanost svih devet skala BSI-a. Takođe, sve dimenzije bile su u umjerenim do visokim i statistički značajnim međusobnim korelacijama. Svi koeficijenti korelacije bili su pozitivnog predznaka. Kada je
more » ... ječ o polnim razlikama, statistički značajne razlike pokazale su se samo na dimenziji Somatizacije. Žene su izvještavale o većem intenzitetu ove vrste simptoma u protekloj sedmici u odnosu na muškarce. Kratki inventar simptoma pokazao se kao pouzdan instrument koji se može primjenjivati u Crnoj Gori pri procjeni psihotičnih simptoma. Pored toga, rezultati analize su pokazali da različiti neurotski i psihotični simptomi međusobno koreliraju, što znači da postoji izvjesno "preklapanje" između somatizacije, opsesivnokompulsivnih simptoma, depresije, anksioznosti, hostilnosti, paranoidnih ideacija i psihoticizma kod osoba sa psihozama. SUMMARY The aim of this study was to investigate the intercorrelations of nine dimensions of symptoms assessed by the Brief Symptom Inventory (BSI). The sample consisted of 122 people with psychotic disorders, 55% of which were females and 45% were males. First of all, the results indicated the satisfactory reliability of all nine BSI scales. Also, all these dimensions correlated positively and significantly to each other, where coefficients indicated moderate to strong relationships. When it comes to gender differences, statistically significant differences were obtained only for Somatization. Women reported higher intensity of this type of symptoms over the past week in comparison to men. A short inventory of symptoms, therefore, proved to be a reliable instrument that can be used in Montenegro during the assessment of psychotic symptoms. In addition, differ [...]
doi:10.5281/zenodo.3727060 fatcat:yfov5uvr2vb6zdljjrvk6j6nb4