Vuorovaikutuksen käsite tiedon luomisen nykytutkimuksessa

Anna Suorsa
2012 Informaatiotutkimus  
Tässä artikkelissa tarkastellaan vuorovaikutuksen määrittelytapoja tiedon luomisen nykytutkimuksessa, eli vuosien 2005-2010 aikana. Vaihtoehdoksi vuorovaikutuksen käsittämiselle esitetään Gadamerin hermeneuttinen malli, joka keskittyy siihen, miten avointa ja kriittistä vuorovaikutusta voidaan edistää. Tutkimusmenetelmänä käytetään teoreettista analysointia, jossa on kolmivaiheinen etenemistapa: problematisointi, eksplikointi, sekä argumentointi. Aineisto on kerätty talouden,
more » ... organisaatiotutkimuksen ja tietojohtamisen alan tietokannoista. Artikkelissa osoitetaan, että tiedon luomisen tutkimuksessa vuorovaikutusta määritellään vaihtelevasti ja eri tasoilla. Fenomenologisen hermeneutiikan avulla tiedon luomisen tarkasteluun voidaan tuoda uusia elementtejä ja käsitteellistää vuorovaikutuksen tapahtumaa tarkemmin.
doaj:257de574e0ed4954bccd4c5c5a59a69e fatcat:ngg5ihgydzaydkpra3x3wtgh3e