Several remarks to reasons for action
Некоторые замечания к теории об основаниях для действия

Vitaly V. Ogleznev
2015 Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta Filosofiya Sotsiologiya Politologiya  
doi:10.17223/1998863x/30/23 fatcat:ajln3alcvbgpbhs6uczfkywvqe