VLIV ZPRACOVÁNÍ TĚŽEBNÍCH ZBYTKŮ A NÁSLEDNÉ MECHANICKÉ PŘÍPRAVY PŮDY NA CHEMICKÉ VLASTNOSTI PŮD PŘIROZENÝCH BORŮ EFFECT OF PROCESSING OF LOGGING RESIDUES AND FOLLOWING MECHANICAL SOIL PREPARATION ON THE SOIL CHEMICAL PROPERTIES OF NATURAL PINE STANDS

Jiří Remeš, -Lukáš Bílek, -Martin Fulín
unpublished
ZLV, 60, 2015 (2): 138-146 138 REMEŠ J. et al. ÚVOD V současné době se do popředí lesnického zájmu dostává využití těžebních zbytků. Hlavním cílem je především jejich energetické využití, což lze spatřovat mimo jiné i jako důsledek mezinárodních závazků České republiky vyplývajících ze směrnice 2009/28/ES, která určuje pro ČR závazný cíl podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie ve výši 13 % v roce 2020. Protože je zřejmé, že biomasa (a tím i lesní štěpka) tvoří značný
more » ... l z obnovitelných zdrojů, které se u nás využívají pro výrobu energie (tepla i elektřiny), je význam této suroviny značný. Dalším faktorem, který tento zájem vyvolává, je bezprostřední ekonomický profit pro vlastníky lesů z té části lesní produkce, ze které byl ještě do nedávné minulosti finanční zisk nemožný. Na druhé straně existují obavy, aby tímto způsobem nedocházelo v důsledku systematického odnímání důležitých živin k postupné degradaci lesních stanovišť (zejména půdy). Je totiž známé, že koncentrace důležitých živin (N, P, K) jsou nejnižší ve dřevě kmenů (které se také těžbou z porostů odstraňuje) a vyšší jsou ve dřevě větví, v kůře, v kořenech a v asimilačních orgánech (Materna 1963; Šrámek et al. 2009 ), tedy vesměs v těžebních zbytcích, jež se klasickým lesnickým a dřevařským způsobem nevyužívají. Když k tomu připočítáme ještě nepříznivý stav lesních půd v České re-
fatcat:suzco4rj75cpjg5lqx3xljq5zm