Akut Atak, Stabil KOAH ve Kor Pulmonale Hastalarında ADMA, Arjinin ve NO Düzeylerinin Belirlenmesi Investigation of ADMA, Arginine and NO Levels of Patients with Acute Attack, Stable COPD and Cor Pulmonale

Yazışma Adresi, Said, Sami Erdem, Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Dalı, Konya, Araştırma Özet, Said Erdem, Fikret Kanat, Ali Ünlü, Selçuk Üniversitesi (+6 others)
unpublished
SELÇUK TIP DERGİSİ Selçuk Tıp Derg 2010;26(1):9-13 Bu çalışmada atak, stabil ve kor pulmonale grubu kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olanlarda asimetrik dimetilarjinin (ADMA), nitrik oksit (NO) ve arjinin düzeylerindeki değişiklikleri belirlemeyi amaçladık. Çalışmamıza 25 akut atak KOAH, 25 stabil KOAH, 25 kor pulmonale hastası dahil edildi. Hastaların KOAH ve kor pulmonale dışında ek bir hastalığı yoktu. Kontrol grubu 25 sağlıklı kişiden oluşturuldu. ADMA ve Arjinin düzeyleri yüksek
more » ... asınçlı likit kromatografi yöntemiyle floresans dedektörde ölçüldü. Serum nitrit/nitrat konsantrasyonları kolorimetrik metotla ölçüldü. Akut atak,(p<0.01) stabil (p<0.05) ve kor pulmonale (p<0.001) grubu KOAH hastalarında ADMA seviyeleri kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu. Serum arjinin düzeylerinde stabil, atak ve kontrol grupları arasında anlamlı bir değişiklik gözlenmedi. Serum arjinin düzeyleri kor pulmonale grubunda kontrol (p<0.05) ve atak grubuna (p<0.01) oranla istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu. Bizim çalışmamız ADMA seviyelerinin atak, stabil ve kor pulmonale KOAH hastalarında arttığını göstermiştir. Sonuçlarımız artmış ADMA oranının KOAH temelinde gelişen pulmoner hipertansiyonun gelişiminde önemli rolü olabileceğini göstermektedir. Bu hastalarda gelişen pulmoner hipertansiyon ve kor pulmonalenin önlenmesi ve tedavisinde ADMA önemli bir hedef olabilir. Anahtar sözcükler: Asimetrik dimetilarjinin, nitrik oksit, KOAH The aim of our study was to determine serum asymmetric dimethylarginine (ADMA), nitric oxide (NO) and arginine levels in patients with acute attack, stable and cor pulmonale Chronic Obstuctive Pulmonary disease (COPD). Twenty five acute attack of COPD, twenty five stable of COPD, twenty five cor pulmonale subjects partipicated in this study. To be selected patients had to have no other diseases. The control group was formed by twenty five appearentely healthy people. ADMA and arginine levels were measured by high performance liquid chromatoghraphy with fluorecence detection. Serum nitrite/nitrate concentrations were determined using a commercial colorimetric assay. Patients of acute (p<0.01), stable (p<0.05) and cor pulmonale (p<0.001) of COPD had statistically significant higher values of ADMA compared to control group. There was no difference between stable, attack and control groups for arginine values. Cor pulmonale group had statistically significant lower values arginine compared to control (p<0.05) and attack groups (p<0.01). Our study shows that ADMA level is increased in the acute attack, stable and cor pulmonale of COPD patients. ADMA may play an important role in the progression of pulmonary hypertension in COPD patients. ADMA may therefore represent a novel therapeutic target for the treatment and prevention of pulmonary hypertension and cor pulmonale in COPD patients.
fatcat:zsom5bjv2bhpzhh5o2ouwdhpxq