Örgütsel Çift Yönlülük: Teknopark ÇalışanlarıÜzerinde Bir Çalışma (Organizational Ambidexterity: A Study on Teknopark Companies)

Burcu Yiğit
2022 İşletme Araştırmaları Dergisi  
Amaç–Bu çalışmada, örgütsel çift yönlülüğündemografik değişkenler üzerinde farklılaşıp farklılaşmadığını saptamak amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik, önce çalışmanın teorik kısmı üzerinde durulmuş, daha sonrasında ise çalışmanın bulgularına, sonuç ve tartışma kısmınayer verilmiştir. Yöntem–Bir Devlet Üniversitesi bünyesindeki Teknopark teknolojifirmalarındaki çalışanlar araştırmanın evrenini oluşturmaktadır.Kolayda örnekleme yoluyla çalışmaya 138 kişi katılmıştır. Araştırmada Attar (2014)'ün
more » ... asında kullandığı Lubatkin vd. ye ait (2006)örgütsel çift yönlülük ölçeğinden yararlanılmıştır. Çalışmanın verileri internet ortamında anket formu dağıtılarak toplanmıştır. Çalışmadaki verilerin analizi SPSS 21.0 programı ile gerçekleştirilmiştir. Kaiser Meyer Olkin, Barlett Küresellik testi, Cronbach Alpha hesaplamaları sonrasında, tanımlayıcı istatistikler,faktör analizi, t-testi ve tek yönlüvaryans analizi uygulanmıştır. İstatistiksel anlamlılık p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular–Örgütsel çift yönlülüğün cinsiyete (p=0,673, p>0,05); medeni duruma (p=0,491, p>0,05); eğitim durumuna (p=0,248, p>0,05);mesleki kıdeme (p=0,867, p>0,05) ve iş yeri kıdemine göre(p=0,205, p>0,05) istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığıbelirlenmiştir. Örgütsel çift yönlülüğün yaşa göre yararlanıcı alt boyutunda (p=0,041, p<0,05) istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır.Çoklu karşılaştırmalarda ise, 25 yaş ve altı ile 36 ve üzerinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p=0,048; p=0,037, p<0,05). Tartışma–Çalışma, örgütsel çift yönlülük alanında literatüre ve diğer araştırmacılara katkı sunmaktadır. Literatürdeki diğer çalışmalar ile benzerlik tespit edilememiştir. Bu bağlamda, konuya ilişkin daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
doi:10.20491/isarder.2022.1433 fatcat:vjzycvuhxfhjxmkowuhcjx2nvy