Mesoscale and Microphysical Features of Frontal Rainbands in the Deep Depression of Explosive Cyclone Type over the Antarctic Peninsula
Мезомасштабні та мікрофізичні властивості смуг хмар та опадів фронтальної системи циклону вибухового поглиблення над Антарктичним півостровом

Svetlana V. Krakovskaia, Ukrainian Hydrometeorological Institute, Anne M. Pirnach, Ukrainian Hydrometeorological Institute
2003 Ukraïnsʹkij antarktičnij žurnal  
Реферат. Головною метою даної роботи було дослідження глибокої депресії по типу циклону вибухового поглиблення, що спричинив складні погодні умови з небезпечними метеорологічними явищами та сильними опадами над Антарктичним півостровом 01-02.04.98 р. Для дослідження процесів утворення та розвитку переохолоджених фронтальних смуг хмар та опадів цього циклону були використані розроблені авторами чисельні моделі, адаптовані до специфічного району з обмеженою кількістю як початкових даних, так і
more » ... вих даних, так і даних для верифікації моделі. Для аналізу синоптичної ситуації та одержання початкових даних використовувалися карти Чилійського бюро погоди, метеорологічні дані станції Академік Вернадський і дані радіозондувань станції Белінсгаузен. Результати тривимірного діагностичного моделювання були початковими для одновимірної прогностичної моделі з деталізованою мікрофізикою, в якій обчислювались процеси нуклеації, конденсації, замерзання і коагуляції дощових крапель та кристалів з хмарними краплями. Мікрофізична модель була модифікована таким чином, що з плином часу бралися нові початкові профілі термодинамічних характеристик в залежності від напрямку та швидкості руху повітряної маси над початковою точкою розрахунків. Було розглянуто два треки, які перетинали фронтальні смуги хмар та опадів, а також проведена серія експериментів з дослідження залежності інтенсивності опадів рідкої та твердої фази від концентрацій ядер конденсації та сублімації. Було показано, що опади твердої фази значно більш чутливі до зміни концентрацій ядер, ніж рідкі опади. Моделювання також показали, що фронтальні хмари, що рухаються з південної частини Тихого океану в західну Антарктику, за певних умов можуть накопичувати значні запаси вологи, що може спричинити сильні опади. Мезомасштабные и микрофизические свойства полос туч и осадков фронтальной системы циклона взрывного углубления над Антарктическим полуостровом. С.В. Краковская, А. М. Пирнач Реферат. Главной целью работы было исследование глубокой депрессии по типу циклона взрывного углубления, который вызвал сложные погодные условия с опасными метеорологическими явлениями и сильными осадками над Антарктическим полуостровом 01-02.04.98 г. Для исследования процессов образования и развития переохлажденных фронтальных полос туч и осадков этого циклона были использованы разработанные авторами численные модели, адаптированные к специфичному району с ограниченным количеством как начальных данных, так и данных для верификации модели. Для анализа синоптической ситуации и получения начальных данных использовались карты Чилийского бюро погоды, метеорологические данные станции Академик Вернадский и данные радиозондирований станции Беллинсгаузен. Результаты трехмерного диагностического моделирования были начальными для одномерной прогностической модели с детализированной микрофизикой, в которой вычислялись процессы нуклеации, конденсации, замерзания и коагуляции дождевых капель и кристаллов с облачными каплями. Микрофизическая модель была модифицирована таким образом, что с течением времени брались новые начальные профили термодинамических характеристик в зависимости от направления и скорости движения воздушной массы над начальной точкой расчетов. Рассмотрено два трека, которые пересекали фронтальные полосы туч и осадков, а также проведена серия экспериментов по исследованию зависимости интенсивности осадков жидкой и твердой фазы от концентрации ядер конденсации и сублимации. Было показано, что осадки твердой фазы значительно более чувствительны к смене концентраций ядер, чем жидкие осадки. Моделирование также показало, что фронтальные тучи, которые движутся с южной части Тихого океана в западную Антарктику, при определенных условиях могут накоплять значительные запасы влаги, что может вызвать сильные осадки. Mesoscale and Microphysical Features of Frontal Rainbands in the Deep Depression of Explosive Cyclone Type over the Antarctic Peninsula. by Svetlana V. Krakovskaia and Anne M. Pirnach Abstract. The study is focused on the numerical simulation of frontal rainbands associated with a deep depression of the explosive cyclone type, moved over the Antarctic Peninsula from the South Pacific and caused severe weather and heavy precipitation 01-02.04.98. To study the formation and development of supercooled frontal rainbands, the adaptation of previously worked out numerical models to the specific region with limited initial data both for the simulation and verification of the model outputs has been performed. Outputs of 3-D novacasting limited area model (LAM) based on rawinsonde data of Bellingshausen station are used as initial data for 1-D forecasting microphysical model. A set of equations is used to simulate the evolution of the processes of condensation,
doi:10.33275/1727-7485.1.2003.629 fatcat:3vyzv2ajzbchtarqi5w77oolhq