Symptoms of Depression in Elderly Patients with Osteoarticular Diseases Undergoing Hospital Rehabilitation

Michał Kaczmarek, Piotr Moneta, Andrzej Żytkowski, Jerzy Niedzielski
2014 Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja  
STRESZCZENIE Wstęp. Oce na wpły wu re ha bi li ta cji szpi tal nej na ob ja wy de pre sji wśród pa cjen tów z cho ro ba mi kost no-sta wo wy mi. Ma te riał i me to dy. Wśród 50 ho spi ta li zo wa nych pa cjen tów z cho ro ba mi kost no -sta wo wy mi prze pro wa dzo no dwu krot nie -przed i po re ha bi li ta cji -kwe stio na riusz au tor ski, ska lę Bec ka i ska lę bó lu La iti ne na. Wy ni ki. Ob ja wy de pre sji stwier dzo no u 16 z 50 pa cjen tów (32%) przy przy ję ciu do szpi ta la oraz u 8
more » ... nich (16%) po za koń cze niu re ha bi li ta cji (Chi 2 = 4,08, p = 0,0433). Ró żni ce w ska li Bec ka ka żde go z ba da nych przed i po fi zjote ra pii by ły sta ty stycz nie zna czą ce (p <0,0001). Wy ka za no ko re la cję mię dzy wy stę po wa niem de pre sji i obec no ścią cho rób współ ist nie ją cych przed i po re ha bi li ta cji (r = 0,29, r = 0,34). Przed (r = 0,36, p = 0,0094) i po re ha bi li ta cji (r = 0,64, p <0,0001) ob ja wy de pre sji sko re lo wa ne by ły z cię żko ścią bó lu. 49 pa cjen tów (98%), w tym wszyst kich 16 z ob ja wa mi de pre sji, na rze ka ło na wy stę po wa nie bó lu. Re ha bi li ta cja wpły nę ła na zmniej sze nie czę sto tli wo ści bó lu (p <0,0001), in ten syw no ści (p <0,0001), sto so wa nia le ków (p <0,0001) i ogra ni czeń ru cho wych (p = 0,0004). Wnio ski. 1.Wiek pa cjen tów, wy stę po wa nie cho rób ukła du kost no -sta wo we go oraz współ ist nie nie cho rób to warzy szą cych ko re lu je do dat nio z ob ja wa mi de pre syj ny mi. 2. Re ha bi li ta cja szpi tal na u pa cjen tów z cho ro ba mi ukła du kost no -sta wo we go wpły wa istot nie na zmniej sze nie czę sto ści, na si le nia bó lu i zmniej sze nie ilo ści przyj mo wa nych le ków prze ciw bó lo wych. 3. Re ha bi li ta cja szpi tal na wpły wa na ustą pie nie lub zmniej sze nie na si le nia ob ja wów de pre syj nych i wy raź ną po pra wę w co dzien nym funk cjo no wa niu pa cjen tów. Słowa kluczowe: dolegliwości bólowe, skala Laitinena, depresja, BDI, rehabilitacja SUMMARY Background. To evaluate the impact of hospital rehabilitation on depression among patients with osteo articular diseases. Material and methods. An ad hoc questionnaire designed by the authors were the Beck scale and Laitinen scale administered to 50 hospitalized patients with osteoarticular diseases before and after rehabilitation. Results. Symptoms of depression were found in 16 of the 50 patients (32%) on admission to the hospital compared to 8 (16%) after completing rehabilitation (Chi 2 = 4.08, p = 0.0433). The differences in the Beck scale for each of the respondents before and after physiotherapy were statistically significant (p <0.0001). We found a correlation between the occurrence of depression, and the presence of co-morbidities before and after rehabilitation (r = 0.29, r = 0.34). Before (r = 0.36, p = 0.0094) and after rehabilitation (r = 0.64, p <0.0001), symp toms of depression correlated with pain severity. 49 patients (98%), including all 16 with depression, com plained of pain. Rehabilitation produced a reduction in pain frequency (p <0.0001), intensity (p <0.0001), medi cation use (p <0.0001) and movement limitation (p = 0.0004). Conclusions. 1. Patient age, osteoarticular diseases and comor bidities correlated positively with symptoms of depression. 2. Hospital-based rehabilitation of patients with oste oarticular diseases had a significant impact on reducing the incidence and severity of pain and reducing the consumption of analgesics. 3. Hospital rehabilitation helps eliminate or reduce the severity of symptoms of depression and mar kedly improves patients' daily functioning.
doi:10.5604/15093492.1135126 pmid:25694379 fatcat:bu7ujzwbcnbwlmltqlu2aqovwi