Ολοκληρωμένο σύστημα λογισμικού για υπηρεσίες υποστήριξης σε άτομα με αρχόμενη άνοια

Αντώνης Σεβαστιανού Μπίλλης
2011
Η άνοια τύπου Alzheimer αποτελεί στις μέρες μας μια συνεχώς εξελλισσόμενη νόσο που προσβάλλει συνήθως τα άτομα που ανήκουν στην λεγόμενη Τρίτη Ηλικία. Τα άτομα που προσβάλλονται από την νόσο συνήθως εμφανίζουν προβλήματα στην γενικότερη νοητική τους λειτουργία καθώς και στην συμπεριφορά τους. Στηριζόμενες στην γενικότερη θεώρηση περί πλαστικότητας του εγκεφάλου, αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι παρεμβάσεις που στηρίζονται στην γνωστική αποκατάσταση και φυσική δραστηριότητα μπορούν να συμβάλλουν
more » ... τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση ορισμένων από τις συνέπειες της άνοιας. Παρόλ' αυτα ελάχιστες είναι οι μελέτες στην βιβλιογραφία που έχουν διερευνήσει το μέγεθος του οφέλους που μπορούν να αποκομίσουν οι ηλικιωμένοι από τον συνδυασμό της γνωστικής άσκησης και της φυσικής δραστηριότητας. Παράλληλα η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών οι οποίες εστιάζουν στην εξάλειψη και αντιμετώπιση ορισμένων εκ των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Τρίτη Ηλικία, δημιούργησαν ένα διαρκώς εξελισσόμενο πεδίο που μελετά την εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων μέσω υπολογιστή και την παρακολούθηση της πορείας των ανοϊκών και μη ηλικιωμένων μέσω απόστασης από τους θεράποντες. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ενοποίηση ήδη υπαρχόντων και μελλοντικών εφαρμογών σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα, ώστε να παρέχει στους ηλικιωμένους ένα συνδυασμό υποστηρικτικών υπηρεσιών, οι οποίες θα συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, καθώς και στην διατήρηση της ανεξαρτησίας τους. Η τελική υπηρεσία αναμένεται να αποτελέσει το «καλούπι» για την ενσωμάτωση παρόμοιου είδους εφαρμογών, που θα αποσκοπούν στην βελτίωση της φυσικής/νοητικής κατάστασης των ηλικιωμένων, καθώς και στην διατήρηση της ανεξαρτησίας τους. Η «ανοιχτή» αρχιτεκτονική της προτεινόμενης πλατφόρμας, η ευκολία ενσωμάτωσης σε αυτήν, τρίτων εφαρμογών, εφόσον συμμορφώνονται με τους κανόνες της πλατφόρμας, και η επιτυχής εφαρμογή της στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου «Μνήμες Μακράς Διάρκειας», καταδεικνύουν την ανάγκη περαιτέρω αξιοποίησης και εμπλουτισμού της παρ [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.126016 fatcat:3kvdj6yvznfo7dgcgsqjajf2ta