ПСИХОАНАЛІЗ МІЖСТАТЕВИХ СТОСУНКІВ У РОМАНІ С. ПРОЦЮКА ''ІНФЕКЦІЯ''

В. В. Мельнійчук
2020 Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки  
Стаття присвячена аналізові міжстатевих стосунків персонажів роману С. Процюка "Інфекція". Творчість цього письменника є недостатньо дослідженою: наявні публікації критиків та рецензентів не вичерпують усього багатства та глибини створеного ним. Це відкриває шлях до актуальних досліджень у цьому напрямку. Мета нашого дослідження -інтерпретація міжстатевих стосунків між героями роману на основі архетипу Аніми. Зважаючи на те, що цей архетип несвідомого досить часто знаходить свій вияв у творі та
more » ... яскраво виявляється в любовних лініях роману, було б неправильно лишити його поза увагою. Запропонований аналіз допоможе нам виділити комплекси, які притаманні героєві. Використаний метод психоаналізу відповідає меті нашого дослідження, оскільки він уможливлює пошук мотивів створення твору через аналіз поведінки персонажів, їхніх фантазій та снів. Саме з цих елементів можемо простежити, які комплекси має герой, і висунути гіпотезу про існування їх в автора (творця). Це ключові компоненти, навколо яких виростають фантазії, що згодом переходять або стають основою художнього твору. Результатами творчого пошуку є зіставлення дружини головного героя та його матері, що вказує на подібність і відповідність героїнь. Жінка, яка руйнує зв'язок свекрухи та невістки, постає в образі фатальної жінки. Аналіз сновидінь і фантазій героя вказує на те, що герой жив за рахунок жінок. Це підтверджено тлумаченням сновидінь і фантазій у статті. Розгляд дитячих років розкриває основну причину зради героя, оскільки там знаходимо два комплекси: Едипів комплекс та комплекс Матері. Під впливом останнього в героя сформувалося донжуанство. Зробивши певні висновків, можемо зазначити, що виявлені комплекси героя стають причиною невротичного сприйняття дійсності та нестійкої психіки, що пояснює його поведінку. Ключові слова: архетип, колективне несвідоме, Его, Аніма, Едипів комплес, комплекс Матері. * аспірант 4 року навчання кафедри української та зарубіжної літератур (Житомирський державний університет імені Івана Франка) The article deals with the analysis of intersex relations of the characters of S. Protsyuk's novel "Infection". The works of this writer are insufficiently researched: the available publications of critics and reviewers do not reflect all the richness and depth of his creativity. This paves the way for relevant research in this area. The aim of our study is to interpret the intersex relations between the characters of the novel on the basis of the archetype Anima. This archetype of the unconscious often finds its expression in the author's works and is clearly manifested in the love lines of the novel, so it would be wrong to ignore it. This analysis will help us identify the complexes that are inherent in the hero. The method used corresponds to the purpose of our study. This is a method of psychoanalysis that allows to find the motives for creating a work through the analysis of the behavior of the characters, their fantasies and dreams. From these elements we can trace what complexes the hero has, and hypothesize their existence in the author (creator). These are the key components around which fantasies grow, which later pass or become the basis of a work of art. The results of the creative search are a comparison of the protagonist's wife and his mother, which indicates the similarity and relevance of the heroines. A woman who breaks the bond between mother-in-law and daughter-in-law appears in the image of a fatal woman. Analysis of the dreams and fantasies of the hero indicates that the hero lived at the expense of women. This is confirmed by the interpretation of the following dreams and fantasies in the article. The study of the protagonist's childhood reveals the main reason for the betrayal of the hero, because there we can find two complexes: the Oedipus complex and the Mother complex. Under the influence of the latter, the hero formed donjuanism. In conclusion, we can say that the identified complexes of the hero are the cause of neurotic perception of reality and unstable psyche, which explains the behavior of the hero.
doi:10.35433/philology.2(93).2020.15-25 fatcat:jyf6ocynhbgu3mqhs4zpkewc5i