Electronic and molecular behaviors of a novel ionic paramagnetic ruthenium(iii) complex

Qilong Sun, Ying Dai, Yandong Ma, Xiangchao Ma, Baibiao Huang
2013 Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP  
doi:10.1039/c3cp52709c pmid:23933604 fatcat:mpo5zjxwurewdg4gu3xqx2f3ju