Neuropsychological Bases for the Introduction of Changes to the Classification of Sexual Disorders
Neuropsychologiczne podstawy wprowadzenia zmian w klasyfikacji zaburzeń seksualnych

Dorota Rogala, Aleksandra Mazur
2014 The Journal of Neurological and Neurosurgical Nursing  
This paper aims to compare and contrast proposed American Psychiatric Association website DSM 5 definitions of sexual dysfunctions with that of ICD-10 -F52 and explains the rationale for making changes. All the DSM classifications until present time based definitions of sexual dysfunctions on expert opinions that were not supported by sufficient clinical or epidemiological data. Additionally, included vague terms such as satisfactory, soon after, rapid, short, minimal, recurrent and persistent
more » ... ent and persistent which were not precise and difficult to interpret. Showed male and female sexual dysfunctions on the same continuum based on unified sexual response cycles. The fifth version of the APA's classification was released in May 2013. The DSM-5 merged female desire and arousal diagnosis into one entity defined as female sexual interest and arousal disorders, vaginisimus and dyspareunia as genito-pelvic pain/penetration disorder, deleted sexual aversion, the diagnostic classification separated for men and women. DSM attempted to operationalize the diagnostic criteria and avoided vague terms. It is also expected to introduce changes in the classification of disorders in ICD-10. (JNNN 2014;3(3 ):136-141) Streszczenie Niniejsza praca ma na celu pokazanie i porównanie propozycji definicji zaburzeń seksualnych według Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, zawartych w DSM-5 z klasyfikacją ICD-10 -F52 oraz wyjaśnienie powodów wprowadzenia zmian. Wszystkie dotychczasowe klasyfikacje DSM zawierające definicje seksualnych dysfunkcji oparte na opinii ekspertów nie były poparte wystarczającymi badaniami klinicznymi i epidemiologicznymi. Dodatkowo zawierały niejasne terminy, takie jak satysfakcja, wkrótce po, szybka, krótka, minimalne, nawracające i trwałe, które były nieprecyzyjne i trudne do interpretacji. Pokazywały męskie i kobiece zaburzenia seksualne na tym samym continuum jednolitego cyklu reakcji seksualnych. Piąta wersja klasyfikacji według APA została wprowadzona w maju 2013 r. DSM-5 połączyła kobiece pragnienie i pobudzenie w ostatecznie jeden podmiot -zaburzenie zainteresowania i pobudzenia, a pochwicę i dyspareunię w zaburzenia związane z bolesnością genitalno-miedniczną/penetracją, skreśliła awersję seksualną, oddzieliła klasyfikację diagnostyczną dla kobiet i mężczyzn. DSM próbuje zoperacjonalizować kryteria diagnostyczne i unika niejasnych terminów. Oczekiwane jest również wprowadzenie zmian w klasyfikacji zaburzeń w ICD-10. (PNN 2014;3(3):136-141) Słowa kluczowe: dysfunkcje seksualne, kryteria diagnostyczne, DSM-5, ICD-10 -F52
doi:10.15225/pnn.2014.3.3.6 fatcat:wyxhlm2qxrf2bn5hnzcx7cbfju