Lipid Profile in Thyroid Dysfunction: A Study on Patients of Bastar

Farah Aziz Khan
2014 Journal of Clinical and Analytical Medicine  
Özet Amaç: Tiroid bezinin fonksiyonu bazı parametreler üzerinde doğrudan etkisi metabolik faaliyetleri geniş bir yelpazeye düzenlemektedir. Bu çalışmanın amacı Bastar'da bölge halkı arasında serum lipid profili parametreleri üzerine tiroid disfonksiyonu etkisini görmekti. Gereç ve Yöntem: Kan örnekleri 60 denekten toplanmıştır.Kan tiroid uyarıcı hormon (TSH), mikroplak bağışıklık enzymetric testi ile tri-iodothyroinine (T3), tetra-iodothyronine (T4), serbest tri-iodothyronine (FT3), serbest
more » ... (FT3), serbest tetra-iodothyronine (FT4) düzeyleri için analiz edildi. Tiroid fonksiyon bozukluğu olan hastalarda sırasıyla TSH artmış ve düzeylerinde azalma ile birlikte hipotiroidi ve hipertiroidili ayrıldı. Total kolesterol (TK), trigliserit (Tg), düşük dansiteli lipoprotein kolesterol (LDL-C) ve yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol (HDL-C) düzeyleri ölçüldü ve normal arasında ve tiroid fonksiyon bozukluğu olan hastalarda karşılaştırıldı. Bulgular: TK, Tg, LDL-C, VLDL-C, TK / HDL oranının yüksek seviyelerde ve anlamlı HDL-K azalmış hipotiroidi hastalarında gözlendi. Hipertiroidi hastalarında TK, Tg, LDL-C, VLDL-K ve TK / HDL oranı anlamlı değişiklikler ile düşük HDL-C düzeyleri saptandı. Varyans analizi (ANOVA) tüm gruplar arasında anlamlı farklılık gösterdi ve Tukey dürüst testi anlamlılık 0.05 düzeyinde tüm gruplarda biyokimyasal parametrelerin ortalama değerleri arasındaki anlamlı fark saptandı. Tartışma: lipid profili üzerine tiroid disfonksiyonu etkisi konusunda bir tartışma var gibi, mevcut iş Bastar'da tiroid disfonksiyonu aşiret hasta üzerinde yapılan ve normal kişilerde ile karşılaştırıldı.Çalışma hipotiroid olgularda artmış lipid profili sonucuna ve hipertiroid konuların lipid profili üzerine etkisi olmadığı bulunmuştur. Abstract Aim: Function of thyroid gland is regulating a wide array of metabolic activities which have direct impact on some parameters. The objective of this study was to see the effect of thyroid dysfunction on serum lipid profile parameters among the people of Bastar region. Material and Method: Blood samples were collected from 60 subjects. The blood was analyzed for the levels of thyroid stimulating hormone (TSH), tri-iodothyroinine (T3), tetra-iodothyronine (T4), free tri-iodothyronine (FT3), free tetraiodothyronine (FT4) by microplate immune enzymetric assay. Patients with thyroid dysfunction were categorized into hypothyroid and hyperthyroid with increased and decreased levels of TSH respectively. Levels of total cholesterol (TC), triacylglycerol (Tg), low density lipoprotein-cholesterol (LDL-C) and high density lipoprotein-cholesterol (HDL-C) were measured, and compared between normal and patients with thyroid dysfunction. Results: Elevated levels of TC, Tg, LDL-C, VLDL-C, TC/HDL ratio, and significantly decreased HDL-C were observed in hypothyroid patients. Hyperthyroid patients revealed low HDL-C levels with no significant changes in TC, Tg, LDL-C, VLDL-C, and TC/HDL ratio. Analysis of variance (ANOVA) showed the significant difference among all the groups and Tukey's honest test revealed the significant difference in the mean values of the biochemical parameters in all groups at 0.05 level of significance. Discussion: As there is a controversy regarding effect of thyroid dysfunction on lipid profile, the present work was conducted on thyroid dysfunction tribal patients of Bastar, and compared with the normal subjects. The study concluded increased lipid profile in hypothyroid subjects and found no effect on the lipid profile of hyperthyroid subjects.
doi:10.4328/jcam.1178 fatcat:34lnsh3cubbcvcqmomnq3prpfu