Floras of clastic and peat-forming Pennsylvanian wetlands: are they different? A case study from the Upper Radnice Coal (late Duckmantian), Kladno Coalfield, Czech Republic

Stanislav Opluštil, Josef Pšenička, Zbyněk Šimůnek, Milan Linertín
2020 Spanish Journal of Palaeontology  
6WDQLVODY 23/8â7,/ -RVHI 3â(1,ý.$ =E\QČN â,0ģ1(. 0LODQ /,%(57Ë1 https://doi.org/10.7203/sjp.31.1.17144 23/8â7,/ 3â(1,ý.$ â,0ģ1(. /,%(57Ë1 O\FRSVLGV HLWKHU E\ DUERUHVFHQW OHSLGRGHQGULGV RU E\ WKH VXE DUERUHVFHQW JHQXV 2PSKDORSKORLRV &R GRPLQDQW DUH VSKHQRSVLGV DQG ORFDOO\ FRPPRQ DUH IHUQV DQG FRUGDLWDOHDQV 7KH 0\GOiN IORUD LV PRUH GLYHUVH DQG GRPLQDWHG E\ SWHULGRVSHUPV ZKHUHDV WKH SURSRUWLRQ RI O\FRSVLGV LV ORZHU DQG WKHLU FRPSRVLWLRQ SDUWO\ GLIIHUHQW 7D[D DEXQGDQW LQ WKH 9HONi RSXND DQG QHDUO\
more » ... EVHQW LQ WKH 0\GOiN LQFOXGH 2PSKDORSKORLRV IHLVWPDQWHOLL /HSLGRGHQGURQ ORQJLIROLXP DQG / RSKLXUXV $EXQGDQW LQ WKH 0\GOiN DQG PRVWO\ PLVVLQJ LQ WKH 9HONi RSXND DUH /DYHLQHRSWHULV WHQXLIROLD / ERKHPLFD 6SKHQRSWHULV VSLQLIRUPLV (XVSKHQRSWHULV QXPPXODULD /HSLGRGHQGURQ DFXOHDWXP DQG / PDQQHEDFKHQVH 3UHYDOHQFH RI SWHULGRVSHUPV LQ FODVWLF ZHWODQG À RUDV RI WKH 0\GOiN LV LQ DJUHHPHQW ZLWK H[LVWLQJ REVHUYDWLRQV .H\ZRUGV 3HQQV\OYDQLDQ SDODHRHFRORJ\ SODQW WDSKRQRP\ FODVWLF VZDPS SHDW VZDPS GH VRODSDGR GH ODV HVSHFLHV LGHQWL¿ FDGDV HQ DPERV KRUL]RQWHV (Q OD À RUD GH 9HONi SUHGRPLQDQ ODV OLFySVLGDV TXH SXHGHQ VHU OHSLGRGHQGUDFHDV DUEyUHDV R JpQHURV VXEDUEyUHRV
doi:10.7203/sjp.31.1.17144 fatcat:uqd7ilronjbmdmrdklnyoo4zei