Toponymá v živých osobných menách [chapter]

Miroslav Kazík
2015 Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze  
Toponymá v živých osobných menách Úvod Živé osobné meno je v slovenskej onomastike chápané ako neúradné pomenovanie osoby, ktoré je zložené z jedného alebo viacerých funkčných členov, ktorými môžu byť krstné (rodné) meno, priezvisko, rodinné meno, individuálna charakteristika, meno domu a apelatívny člen. Toponymá v živých menách môžu byť východiskom pre vytvorenie obyvateľského mena, ktoré je časťou živého mena, ale aj samotné toponymá môžu vstupovať do živých mien, a to ako funkčný člen
more » ... duálna charakteristika podľa pôvodu a bydliska (CHp) a ako funkčný člen meno domu (MD). Náš materiál živých mien pochádza z terénneho výskumu v kopaničiarskej oblasti Starej Turej. V goralskej oblasti na Spiši tvorili živé mená z miestnych názvov 10,22% z celkového počtu živých mien [Kriššáková 1976 ].
doi:10.18778/7969-626-0.13 fatcat:yfp3xbcmnvgijfaimpcrkus5zq