The principle of proportionality and the restrictions on advertising under communal landscape acts
Zasada proporcjonalności a ograniczenia reklamy w uchwałach krajobrazowych

Andrzej Nałęcz
2019 Acta Iuris Stetinensis  
Streszczenie W artykule przedstawiono znaczenie konstytucyjnej zasady proporcjonalności w ocenie dopuszczalności ograniczeń reklamy zewnętrznej unormowanych w tzw. uchwale krajobrazowej. Opisano wartości-cele, których osiągnięciu służyć może uchwała, oraz wartości, którym uchwała ta może zagrażać (prawo własności, swoboda działalności gospodarczej). Dokonano analizy dopuszczalności poszczególnych rodzajów restrykcji odnoszących się do tablic i urządzeń reklamowych, w tym szyldów. Zwrócono uwagę
more » ... dów. Zwrócono uwagę na potrzebę uwzględnienia interesów przedsiębiorców. Słowa kluczowe: zasada proporcjonalności, uchwała krajobrazowa, tablice i urządzenia reklamowe, szyldy Wprowadzenie W demokratycznym państwie prawnym organy władzy publicznej, w tym organy jednostek samorządu terytorialnego, mają obowiązek działać w sposób praworządny, co oznacza, że każde ich działanie musi nie tylko mieć podstawę prawną, lecz także mieścić się w granicach wyznaczonych przez prawo. Do tych
doi:10.18276/ais.2019.25-05 fatcat:ro44dvabp5ghtbiy3zbxat3xym