STANDARDNA I BALANSIRANA SKALA U AHP VREDNOVANJU SELEKCIJA I SORTI ORAHA

Srðeviae Zorica, B Srðeviae, Rezime
unpublished
Kljuène reèi: orah, selekcija, analitièki hijerarhijski proces 1. UVOD U radu (Srðeviae i Jandriae, 2002) prikazana je primena standardne verzije analitièkog hijerarhijskog procesa (AHP) u vrednovanju 5 selekcija i sorti oraha. Poznati selekcionar oraha je prihvatio da uèestvuje u nauènom eksperimentu i pomoaeu AHP u toku jednog èasa vrednuje tri domaaee selekcije oraha (Rasna, Kasni rodni i Maèva) i dve strane sorte oraha (bugarsko Šejnovo i francuski Franket) u odnosu na cilj: 'odrediti
more » ... ju sortu ili selekciju'. Eksperiment je postavljen kao problem odluèivanja u prisustvu 7 kriterijuma: boja jezgre, randman jezgre, masa jezgre, ukus jezgre, spoljašnost ljuske, pogodnost za èuvanje i trgo-vaèka vrednost ploda. Struktuirana je hijerarhija sa tri nivoa, slika 1, a selekcionar je kao donosilac odluka (DO) vrednovao po redosledu: (1) kriterijume u odnosu na cilj i (2) selekcije i sorte u odnosu na kriterijume. DO je posle kratkog upoznavanja sa naèinom rada koristio samo semantièke iskaze relativnog znaèaja 24 Mr Zorica Srðeviae, prof. dr Bojan Srðeviae, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Trg D. Obradoviaea 8
fatcat:m2aow4vgkzejpn67a2t6thifba