Originalni nauni rad UDK 001

Univerzitet, Beogradu Filozofski
2009 unpublished
Apstrakt: Analiza citatne liste "Reuters"-ove kompanije koja rangira asopise iz an-tropologije pokazuje metodološke greške u procesu izgradnje ove citatne liste. Ta lista polazi od ameriike tradicije etvoropoljne antropologije i jednako tretira asopise koji pripadaju potpuno razliitim nauunim disciplinama-biofiziikoj antropologiji, prai-storijskoj arheologiji, antropološkoj lingvistici i sociokulturnoj antropologiji. etiri potpuno razliite nauune zajednice se ne mogu porediti prostim brojanjem
more » ... itata, a do-datnu zbrku unose druge vrste asopisa koje se takodje rangiraju, kao to su asopisi koji obuhvataju sve etiri discipline, zatim neki koji obuhvataju neku od disciplina i neku drugu ne-antropološku nauku (sociokulturna antropologija i sociologija), zatim koje uopšte nisu u suštinskoj vezi sa antropologijom i bave se opštim pitanjima globa-lizacije ili su regionalni i odreeni region posmatraju multidisciplinarno što znai isto-rijski, geografski, politiiki, ekonomski, pa i antropološki. Prema tome, bilo kakva rang lista ovih asopisa bila bi jednaka pravljenju jedinstvene tabele etiri ameriika nacionalna sporta (bejzbol, hokej, košarka i ameriiki fudbal) i stoga je slabe primen-ljivosti u Americi, dok je u Evropi u potpunosti odbaena. Jedino srpski upravljai na-ukom uvažavaju ovu bastardnu listu i nameu je kao kriterijum za ocenjivanje i model za izgradnju još bastardnije domae zajedniike top-liste asopisa, na kojoj se nalaze asopisi niz razliitih nauka (istorije, arheologije, istorije umetnosti, etnologije/antro-pologije, muzikologije), ali i asopisi koji se bave samo delom ovih nauka, kao što su vojna istorija, numizmatika, vizantologija ili zaštita spomenika kulture itd. To ovu li-stu ini neupotrebljivom za procenu pojedinog asopisa, a društveno opasnom ukoliko bi služila kao kriterijum za finansiranje pojedinih nauka i asopisa. Kljuune rei: antropologija, citatni indeks, SSCI, Thompson-Reuters, vrednovanje nauke, finansiranje asopisa, Srbija * Ovaj lanak je rezultat rada na projektu "Antropologija u XX veku: teorijski i metodološki dometi" (br. 147037) koji u celosti finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.
fatcat:kxun6qtu5vcrdajj4l4anqqs6u