Kaunos Kazıları 1988

Baki ÖĞÜN
1988 Höyük  
Kültür ve Turizm Bakanl~~~~ Eski Eserler ve Müzeler Genel Mü-dürlü~ü, A. Ü. Ara~t~r ma Fonu ve Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi ile Türk Tarih Kurumu'nun mali destekleri ile Kaunos'taki 1988 y~l~~ kaz~~ çal~~malar~~ 20 Temmuz-10 Ekim tarihleri aras~nda gerçekle~ti-rilmi~tir. Ba~kanl~~~m alt~ndaki kaz~~ heyeti üyeleri yard~mc~m Dr. Cengiz I~~k , Erzurum Atatürk Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Ar~. Gör. Adnan Diler, Mimar O~uz Özer, restoratör arkeolog Serdar Akardem ve Gaye Akardem,
more » ... em ve Gaye Akardem, desinatör Serap Yaral~, Marburg Üniversitesi Doktora ö~r encisi H. Dieter Bader ve 5 arkeoloji bölümü ö~rencisinden olu~mu~tur. Ayr~ca Topografik çal~~ma-lar~n sorumlulu~u nu yine Marburg Philipp Üniversitesi Arkeoloji Bölümü profesörlerinden Dr. B. Schmaltz üstlenmi~t ir. Mimar H. Svenshon ve desinatör R. Peper bu konuda yard~m c~~ eleman olarak kaz~~ heyetine kat~lm~~lard~r. Çal~~malar~m~z esas itibariyle üç ayr~~ konuda yürütülmü~tür : -Topografik Çal~~malar 2 -Restorasyon Çal~~malar~~ 3 -Kaz~~ Çal~~malar~~ Topografik Çal~~malar : Kaunos Ören yerindeki detayl~~ topografik çal~~malar~n tamam-lanmas~~ için 4 y~ll~k bir proje öngörül~nü~tür. Bu y~l yaln~zca Küçük Kale olarak isimlendirdi~i miz Küçük Akropol'ün tamam~n~n ve Agora'n~n bir k~sm~n~n topografyas~~ için ölçümler bitirilmi~tir. Bu çal~~malar~n detayl~~ ve do~ru olarak yap~labilmesi için belli yerlerde küçük de olsa sondajlar yapmak zorunlulu~u do~mu~tur. Bu nedenle Küçük Kale'nin güney-do~u yönünde uzanan iki burun üzerinde, duvarlar~n~n bir k~sm~~ aç~kta duran kulelerde çal~~malar yap~lm~~~ ve temellerinin tamam~~ aç~~a ç~kart~lan bu iki kulenin plân-lar~~ çizilmi~tir.
doi:10.37879/hoyuk.1988.47 fatcat:yxzt6gyqvzh6bnlnzvjofd7oka