Dilbilimsel Açıdan Şiir Dili Ve Bu Bağlamda Bakinin Gazellerinde Alışılmamış Bağdaştırmalar Duygu D

Murat KEKLİK
2013 Turkish Studies  
ÖZET İnsan dili sınırlı sayıdaki seslere (40, en çok 50 kadar sese) dayandığı halde bu sesleri değişik düzenlerde sıralayarak milyonlarca sözcük oluşturulabilir. Yine belli sayıda anlamlı birime sahip olduğu halde bunlarla, değişik, işler ve sıralamalarla çok çeşitli anlamların anlatımını sağlayabilir. dilin en üst seviyede kullandığı bir ifade biçimi ise şiirdir,. Türk şiirinin divan şiiri döneminde sözcük seçimi gerçekten, büyük önem taşımaktadır. Kullanılan sözcükler ölçü (aruz ölçüsü)
more » ... (aruz ölçüsü) içindeki yerleri, ses değerleri, özellikle de anlam açısından nitelikleri göz önünde tutularak seçilmekteydi. Bir beyitte kullanılan sözcük, çeşitli söz sanatlarını gerçekleştirebilmek ve başkalarıyla ilişkiye sokulmak üzere belirlenmekte, kimi zaman birden çok anlamın su üstüne çıkması amacıyla şiirde yer almakta ve çeşitli anımsatmalar, çağrışımlarla, ses açısından sağladığı olanaklarla etkili olmaktadır. Anahtar Kelimeler: Bâkî, dilbilim, gösterge, gönderge, alışılmamış bağdaştırma, duygu değeri, çağrışım. * Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu tespit edilmiştir. ABSTRACT Although human language based on a limited number of sounds (40, up to a maximum of 50 voice), the millions of words can be created by sorting these sounds in a different way. Although it has a certain number of meaningful units, a wide variety of meanings can be expressed by diffrent orders of them. Poem is an expression of the language which is used at the highest level. Choice of words in Turkish divan poetry is really important. The words used were chosen according to the sites in in measurement (measure of prosody), sound values, especially qualifications of meaning. The word used in a quatrain was determined by performing a variety of figures of speech, and to be inserted into the relationship to others, sometimes it situated in poetry in order to come out more than one meaning and it become effective by various reminders, associations, opportunities provided in terms of sound. Great poet of the 16th century Bâkî, who is known ruling in the language of poetry used the unique word combinations and unusual associations by the help of his ability of poetry and broad cultural background in his ghazals such as the other Divan poets trying to capture new dreams and images. In terms of meaning and sound qualities he behaved extremely careful in choosing the indicator values, and he combined the abstract concepts to tangible assets by analogy masterfully. Bâkî can use the symbolic language of Divan poetry fabulously and he expanded the feeling value of words and semantics of words in point of the connotation. In our study the language of poetry and Baki's ghazals are discussed in linguistic point of view. Unusual associations, the feeling values and romote connotations of Bâki's ghazals are examined. Characteristics of the poet's phrase, characteristics of the words that form-meaning are tried to determine.
doi:10.7827/turkishstudies.5110 fatcat:pevckypnlzephei5gtl2j55tjq