FUSÛSU'L-HİKEM ŞÂRİHLERİNİN MUKADDİME YAZMA GELENEKLERİ VE YAZICIZÂDE KARDEŞLERİN el-MÜNTEHÂ MUKADDİMESİ

Büşra ÇAKMAKTAŞ
2021 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  
Atıf/Citation: Çakmaktaş, Büşra. "Fusûsu'l-hikem Şârihlerinin Mukaddime Yazma Gelenekleri ve Yazıcızâde Kardeşlerin el-Müntehâ Mukaddimesi". Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 23/43 (2021), 165-189. https://doi.org/10.17335/sakaifd.872285 . İntihal: Bu makale, iThenticate yazılımı ile taranmış ve intihal tespit edilmemiştir. Plagiarism: This article has been scanned by iThenticate and no plagiarism detected. Öz İbn Arabî'nin Fusûsu'l-hikem'i tasavvuf metafiziğine dair literatürün
more » ... önemli örneklerinden birisi olmuş, yazıldığı dönemden itibaren eser üzerine pek çok şerh yazılmıştır. Bu şerhler Fusûsu'lhikem'in anlaşılması noktasında önemli katkılar sunmuş ve Fusûsu'l-hikem'e şerh yazmak bir telif tarzı haline gelmiştir. Bu şerhlerin en önemli özelliklerinden birisi şârihler tarafından şerhlerin başına yazılan mukaddimelerdir. Muhtelif hacim ve dillerde yazılmış olan bu mukaddimeler Fusûsu'l-hikem'in ana konuları ve İbn Arabî düşüncesinin temel önermelerine dair bilgi veren metinlerdir. İlk örneklerine Müeyyidüddin Cendî ve Abdürrezzâk Kaşânî'nin şerhlerinde rastlanan mukaddimeler, ilerleyen asırlarda yazılan pek çok şerhin başında da bulunmaktadır. Böylelikle Fusûsu'l-hikem şerhine mukaddime yazmak da kesintisiz bir gelenek haline gelmiştir. Fusûsu'lhikem şerhi mukaddime geleneğinin önemli bir parçasını Yazıcızâde Mehmed ve Ahmed Bîcân'ın kaleme aldıkları el-Müntehâ mukaddimesi oluşturmaktadır. Yazıcızâde kardeşler bu mukaddimede tasavvuf metafiziğinin bazı kavram ve meseleleri, tasavvuf ilminin konusu, meseleleri, ilkeleri, maksadı, vücûd mertebeleri ve insan kavramı hakkında geniş bilgi vermişlerdir. Abstract Ibn ʿArabī's Fuṣūṣ al-ḥikam is one of the most important works of the literature on Sūfī metaphysics. Many commentaries have been written on the work since the period it was written. These commentaries made important contributions to understanding Fuṣūṣ al-ḥikam. To write a commentary on Fuṣūṣ al-ḥikam has become a style of writing book. One of the most important characteristics of these commentaries is the muqaddimas written by commentators at the beginning of the commentaries. These muqaddimas have been written in various volumes and languages. These are the texts that give information about the main topics of Fuṣūṣ al-ḥikam and the main theses of Ibn ʿArabī thought. The first examples of muqaddimas are found in the commentaries of Muʾayyad al-Dīn al-Jandī and ʿAbd al-Razzāq al-Kāshānī. The muqaddimas are also at the beginning of many commentaries written in the following centuries. Thus, it has become a permanent tradition to write a muqaddima to Fuṣūṣ al-ḥikam commentary. An important part of the Fuṣūṣ commentary muqaddima tradition is the muqaddima of al-Muntahā written by Yazicizade Mehmed and Ahmed Bīcān. In this introduction, Yazicizade brothers gave detailed information about some concepts and issues of Sūfī metaphysics, the subject of tasawwuf, its issues, principles, purpose, marātib al-wujūd and the concept of man. [You may find an extended abstract of this article after the references.]
doi:10.17335/sakaifd.872285 fatcat:hthty3vgx5c3pjkmwpnweuyqii