Akciğerin Sklerozan Hemanjiomu: Vaka Sunumu

Levent ALPAY, Şenol ÜREK, Mesut BUZ, Ferda AKSOY, Hande SİMTEN ÇİFTÇİ
2016 Kocatepe Tıp Dergisi  
ÖZ 23 yaşında erkek hasta kliniğimize göğüs grafisinde tesadüfen saptanan soliter pulmoner nodül nedeni ile başvurdu. Bilgisayarlı tomografisinde sağ üst lobta 3 cm çapında santral soliter pulmoner nodül saptandı. Pozitron emisyon tomografisinde 2.7 değerinde fluorodeoxyglucose (FDG) standart tutulum değeri (SUV) saptandı. Bronkoskopide ise normal endobronşiyal sistem gözlendi. Eksploratris torakotomide, üst lobda 3x2 cm boyutlarında solid lezyon saptanıp wedge rezeksiyon yapıldı. Frozen
more » ... ri benign gelen hastanın postoperatif histopatolojisi sklerozan hemanjiom olarak raporlandı. Nadir gözlenen sklerozan hemanjiom olgumuzu literatür eşliğinde sunduk. Anahtar Kelimeler: Akciğer, sklerozan hemanjiom, florodeoxyglucose, pozitron emisyon tomografisi. ABSTRACT A 23 year old male was admitted to our clinic with an incidentally detected solitary pulmonary nodule of lung on chest X-ray. Computerized tomography showed a 3 cm central solitary pulmonary nodule on right upper lobe. Positron emission tomography showed a fluorodeoxyglucose accumulation with a standardized uptake value of 2.7. Bronchoscopy revealed normal endobronchial system. Wedge resection was performed to the solid lesion with 3x2 cm diameter in the upper lobe with exploratris thoracotomy. Frozen section was benign and postoperative histopathology was reported as sclerosing hemangioma. We herein, present a case that is rarely seen with guidance of literature.
doi:10.18229/ktd.01472 fatcat:liu47kixfrg4pinw2chbrtvpa4